Община мъглиж - официален сайт

Издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения по Закона за местните данъци и такси


На основание на:
Данъчно-осигурителен процесуален кодекс - чл. 87, ал. 6, във връзка с
Закона за местните данъци и такси - чл. 4, ал. 1; чл. 4, ал. 3; чл. 9а, ал. 1; чл. 9б

Необходими документи:
Заявление по образец

Срок на изпълнение: 5 дни

Срок на валидност: до края на календарната година

Процедура по предоставяне на административната услуга:

Вие трябва да подадете лично или чрез упълномощено лице (в случаите, когато не се подава от задълженото лице) в служба „Местни данъци и такси” искане по образец. Таксата за услугата заплащате на каса в служба „Местни данъци и такси” или по банков път. Искането може да бъде подадено чрез поща с обратна разписка на адрес: 6180 гр. Мъглиж, пл.”Трети март”№ 32. Удостоверението получавате в служба МДТ или според заявения от Вас начин.

Цена: 3,00 лв.

Формуляр: изтегли

Анкета

Определяте ли страницата на Общинска Администрация за функционална, с точна и коректна информация?