Община мъглиж - официален сайт

Издаване на удостоверение за наличие на реституционни претенции за недвижими имоти - общинска собственост

Формуляри

ЗАЯВЛЕНИЕ

Законно основание

Административнопроцесуален кодекс
Закон за обезщетяване собствениците на одържавени имоти (ЗОСОИ)
Закон за администрацията (ЗА)
Закон за приватизация и следприватизационен контрол (ЗПСК)
чл. 37 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Мъглиж

Определение

Извършването на справка и издаването на удостоверение за наличие или липса на реституционни претенции цели да удостовери съществуването на такива по отношение на даден недвижим имот. Удостоверението се издава от кмета на общината по местонахождението на имота. Това представлява административна услуга по смисъла на § 1 от допълнителните разпоредби към ЗА, която отразява актуалното състояние на недвижимия имот към даден момент.

Установен ред за извършване на административната услуга

I. Компетентен орган

Органът, компетентен да издаде удостоверение за реституционни претенции, е кметът на общината по местонахождението на недвижимия имот. Той може да делегира това си право на свой заместник с нарочна заповед.
Производството по издаване на исканото удостоверение започва по заявление на заинтересувано лице или организация. Това могат да бъдат:
- гражданин, който е страна във висящо съдебно производство;
- съдебен състав, разглеждащ съдебен спор, в който наличието на реституционни претенции към даден имот е преюдициален въпрос;
- нотариус, който изповядва прехвърлителна сделка с даден недвижим имот.
Такова удостоверение могат да поискат и други лица: длъжностните лица, изготвящи информационните меморандуми за приватизация на държавни или общински търговски дружества, лицата изготвящи правни анализи за подлежащите на приватизация обекти.

II. Необходими документи

Административната услуга започва с подаване на писмено заявление от заинтересуваното лице, в което то обосновава и правния си интерес от исканото удостоверение.
Към заявлението се прилага документ за собственост, скица на имота – оригинал и документ за платена такса.
Когато документът се изисква, за да послужи в съдебно производство, представя се съдебно удостоверение.

III. Технологичен път на административната услуга

1. Заявлението се подава в Центъра за услуги и информация на гражданите (ЦУИГ) в сградата на община Мъглиж и се насочва към от младши експерт „Общинска собственост”, който преглежда документите за наличие на изискуемите атрибути и съпроводителни документи.

Съгласно чл. 57, ал. 2 от АПК, в 7-дневен срок от постъпване на искането трябва да се издаде удостоверението за наличието или липсата на реституционни претенции или да бъде направен писмен мотивиран отказ то да бъде издадено.
Срокът може да бъде удължен до един месец от започване на производството, когато е необходимо да се съберат доказателства за съществени обстоятелства или да се даде възможност на други граждани и организации да се защитят (чл. 57, ал. 5 от АПК).

2. Кметът на общината може да откаже издаването на исканото удостоверение, когато прецени:
- че молителят няма правен интерес;
- че с искания документ могат да се застрашат законните права и интереси на трети лица или
- обектът, за който се иска справката е секретен и информацията за него представлява държавна тайна.
В тези случаи отказът се мотивира писмено.
Както изричният, така и мълчаливият отказ подлежат на обжалване. Тъй като се касае за акт на кмет на община, обжалването се извършва по реда на АПК пред областния управител.

IV. Такси

Съгласно чл. 37 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Мъглиж за извършване на услуги, свързани със собствеността и статута на имоти – частна собственост и имоти – общинска собственост, дължимата такса е 3,00 лева.

 

Анкета

Определяте ли страницата на Общинска Администрация за функционална, с точна и коректна информация?