Община мъглиж - официален сайт

Издаване на удостоверение за нанасяне на новоизградени сгради в действащия кадастрален план по чл.54а ал.3 от ЗКИР, във връзка с чл.175 от ЗУТ

На основание на:

Закон за кадастъра и имотния регистър - чл. 54 а, ал. 3, във връзка с
Закон за устройство на територията - чл. 175

Необходими документи:

- заснемане
- документ за собственост
- Разрешение за Строеж

Срок на изпълнение: 14 дни

Срок на валидност: безсрочен

Техническа такса:


15.00 лв.

Формуляр: Заявление

Анкета

Определяте ли страницата на Общинска Администрация за функционална, с точна и коректна информация?