Община мъглиж - официален сайт

Издаване на удостоверение за наследници


Формуляри

ИСКАНЕ

Законно основание

Административнопроцесуален кодекс
Семеен кодекс (СК)
Закон за наследството (ЗН)
чл. 24, ал. 2 и чл. 106, ал. 1, т. 1 от Закона за гражданската регистрация (ЗГР)
чл. 110, ал. 1, т. 1 от Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ)
Устройствения правилник на общинска администрация
чл. 36 т. 1 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Мъглиж

Определение

Настоящата услуга има за цел да укаже необходимите действия, които трябва да извърши едно физическо лице, за да му бъде издадено удостоверение за наследници. Удостоверението е необходимо при получаване на наследствено имущество, пенсии, прехвърляне на недвижими имоти и в други, регламентирани от закона случаи. Горепосоченото удостоверение се изисква от общината след смъртта на дадено лице (наследодател) и съставен акт за смърт в съответствие с изискванията на чл. 60 ЗГР.

Установен ред за извършване на административната услуга

I. Компетентен орган

Компетентността да издаде удостоверение за наследници е предоставена на упълномощените от кмета на община Мъглиж служители от общинската администрация.
Заявление могат да подават лицата, които се явяват наследници на починалия. Наследниците по закон са близки на наследодателя, връзката между които се дължи на брак, кръвен произход и осиновяване.
Документите могат да бъдат подадени и от упълномощени от наследниците лица.
Удостоверението за наследници се издава от община Мъглиж само в случаите, когато наследодателят е бил с постоянен адрес в град Мъглиж. Заявлението следва да се подаде от жив пряк наследник не по-рано от 20 дни от смъртта на наследодателя.

II. Необходими документи

За да бъде извършена разглежданата услуга, е необходимо в община Мъглиж да постъпят следните документи:
- искане по образец, с посочени коректни данни за наследниците на починалия, подадена от наследник;
- пълномощно в случаите, когато заявлението се подава от пълномощник.
- документ за самоличност на декларатора;
- копие от препис-извлечение от акт за смърт;
- за починал наследник с постоянен адрес, различен от този на наследодателя, се прилага удостоверение за наследници по последният му постоянен адрес;
- документ за платена такса.

III. Технологичен път на административната услуга

Искането заедно с приложените документи се приема в Центъра за услуги и информация на гражданите (ЦУИГ) на община Мъглиж. Заявителят заплаща дължимата такса в зависимост от вида на услугата и служителят насочва преписката към ГРАО,където се извършва проверка в локална база данни, в съответните регистри и в Личните регистрационни картони (ЛРК). След извършване на необходимите проверки се издава исканото удостоверение, подписва се и се насочва към ЦУИГ, откъдето заявителят може да го получи. След като се приключи, преписката се архивира.

IV. Такси

Таксата за обикновена услуга (в 7-дневен срок) е установена с разпоредбите на чл. 36, т. 1 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Мъглиж и е в размер на 3 лева. В случай че заявителят желае експресна услуга – в рамките на 1 работен ден, заплаща 9 лева.

 

Анкета

Определяте ли страницата на Общинска Администрация за функционална, с точна и коректна информация?