Община мъглиж - официален сайт

Издаване на удостоверение за наследници

На основание на:

• Закон за гражданската регистрация - чл. 24, ал. 1; чл. 106, ал. 1, т. 1, във връзка с; чл. 5, т. 2
• Закон за местните данъци и такси - чл. 110, ал. 1, т. 1
• Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението (Издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на правосъдието, обн., ДВ, бр. 37 от 15.05.2012 г.) - чл. 9; чл. 10; чл. 11; чл. 12

Необходими документи:

- искане
- документ за самоличност или пълномощно
- препис от смъртен акт

Срок за изпълнение и цена:

- 5 дни - обикновена – 3 лв.
- 3 дни - бърза – 6 лв.
- 24 часа - експресна - 9 лв.

а) за първа страница – 3 лева;
б) за всяка следваща страница – 1 лев;

Срок на валидност: 6 месеца

Място: Информационен център – Мъглиж и кметствата по населени места в общината

Процедура по предоставяне на административната услуга:

Издава се по постоянен адрес на починалото лице. Искането, заедно с приложените документи, се приема от специалист по гражданско състояние в служба ГРАО в община Мъглиж или по населени места в Общината.
Искането се регистрира в електронната система за документооборот, като заявителят заплаща дължимата такса в зависимост от вида на услугата в Данъчна служба, по банков път или др., след което специалистът в ЦУИГ насочва преписката към служба ГРАО, където се извършва проверка в локална и национална база данни, в семейните регистри и в личните регистрационни картони (ЛРК). Когато някой от починалите наследници е имал последен постоянен адрес в друга община и длъжностното лице, което трябва да издаде удостоверението не разполага с данни за неговите наследници, изисква служебно същите от съответната общинска администрация по реда на АПК. При необходимост, на заявителя се издава удостоверение по чл.42 от АПК. След извършване на необходимите проверки се издава исканото удостоверение.Формуляр: изтегли

Анкета

Определяте ли страницата на Общинска Администрация за функционална, с точна и коректна информация?