Община мъглиж - официален сайт

Издаване на удостоверение за настоящ адрес при вече регистриран настоящ адрес

На основание на:

• Закон за гражданската регистрация - чл. 106, ал. 1, т. 1
• Закон за местните данъци и такси - чл. 110, ал. 1, т. 8
• Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението (Издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на правосъдието, обн., ДВ, бр. 37 от 15.05.2012 г.) - чл. 23, ал. 1

Необходими документи:

- искане
- документ за самоличност или пълномощно

Срок за изпълнение:

- 24 часа – 5 лв.

Срок на валидност: до промяна на настоящия адрес

Място: Информационен център – Мъглиж и в кметствата по населени места в общината

Процедура по предоставяне на административната услуга:

Заявителят подава попълненото искане в Центъра за услуги и информация на гражданите- гр. Мъглиж, пл. Трети март № 32 тел.04321 21-02,/кметствата по населени места в общината/ кметския наместник - раб. време с граждани от 8.30 до 17.00 часа, понеделник – петък, почивни дни събота и неделя.
Удостоверява последният заявен настоящ адрес. Искането, заедно с приложените документи, се приема от специалист по гражданско състояние в служба ГРАО в община Мъглиж. Искането се регистрира в електронната система за документооборот, като заявителят заплаща дължимата такса в ЦУИГ, кметствата по населени места в общината/ кметския наместник
Специалистът в ЦУИГ насочва преписката към служба ГРАО, където се извършва проверка в локална и национална база данни, в семейните регистри и в личните регистрационни картони (ЛРК)
Специалист от ГРАО в ЦИУГ или по кметствата и кметският наместник издават удостоверението.
В ЦИУГ /в съответното кметство/ от кметския наместник заявителят получава удостоверението на същия ден.

 Формуляр: изтегли

Анкета

Определяте ли страницата на Общинска Администрация за функционална, с точна и коректна информация?