Община мъглиж - официален сайт

Издаване на удостоверение за настоящ адрес след подаване на адресна карта за заявяване или за промяна на настоящ адрес

На основание на:

• Закон за гражданската регистрация - чл. 96; чл. 99
• Закон за местните данъци и такси - чл. 110, ал. 1, т. 8
• Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението (Издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на правосъдието, обн., ДВ, бр. 37 от 15.05.2012 г.) - чл. 138, ал. 2

Необходими документи:

- искане
- документ за самоличност или пълномощно

Срок на валидност: няма

Място: Информационен център – Мъглиж и кметствата по населени места в общината

Срок за изпълнение и цена:

-1 ден- експресна - 5 лв.

Формуляр: ПРИЛОЖЕНИЕ №1

Анкета

Определяте ли страницата на Общинска Администрация за функционална, с точна и коректна информация?