Община мъглиж - официален сайт

Издаване на удостоверение за настоящ адрес след подаване на адресна карта за заявяване или за промяна на настоящ адрес

На основание на:

• Закон за гражданската регистрация - чл. 96; чл. 99
• Закон за местните данъци и такси - чл. 110, ал. 1, т. 8
• Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението (Издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на правосъдието, обн., ДВ, бр. 37 от 15.05.2012 г.) - чл. 138, ал. 2

Необходими документи:

- Заявление за настоящ адрес
- документ за самоличност или пълномощно

Срок на валидност: няма

Място: Информационен център – Мъглиж и кметствата по населени места в общината

Процедура по предоставяне на административната услуга:

Заявителят или изрично упълномощеното лице подава попълнена бланка на "Адресна карта", с приложените документи съгласно чл.92, ал.2 -ал.7 от ЗГР от специалист по гражданско състояние в служба ГРАО в община Мъглиж. Искането се регистрира в електронната система за документооборот, като заявителят заплаща дължимата такса в зависимост от вида на услугата в данъчна служба, след което специалистът в ЦУИГ насочва преписката към служба ГРАО. Адресната регистрация се извършва веднага, само ако адреса е включен в националния класификатор на настоящите и постоянни адреси в Р България. Заявителя получава удостоверение за настоящ адрес. При необходимост от уточняване на административен адрес се извършват допълнителни проверки в други структурни звена от общинската администрация - дирекция "УТИСП" или отдел "МДТ". При заявяване на адрес, който не е включен в националния класификатор услугата се извършва в срок до 7 работни дни.

Срок за изпълнение и цена:

-24 часа - експресна - 5 лв.

Формуляр:

Заявление
Декларация по чл.92, ал.3 от ЗГР
Декларация по чл.92, ал.6 от ЗГР

Анкета

Определяте ли страницата на Общинска Администрация за функционална, с точна и коректна информация?