Община мъглиж - официален сайт

Издаване на удостоверение за настоящ адрес за първи път

На основание на:

• Закон за гражданската регистрация - чл. 96; чл. 99, във връзка с; чл. 5, т. 3; чл. 106, ал. 1, т. 1
• Закон за местните данъци и такси - чл. 110, ал. 1, т. 8
• Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението (Издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на правосъдието, обн., ДВ, бр. 37 от 15.05.2012 г.) - чл. 23; чл. 25

Необходими документи:

- адресна карта
- документ за самоличност или пълномощно
- документ за собственост или договор
- удостоверение за идентичност на административен адрес или квитанция за платен данък

Срок за изпълнение и цена:

1 ден – 5 лв.

Срок на валидност: до промяна на настоящия адрес

Място: Информационен център – Мъглиж и кметствата по населени места в общината

Формуляри:

Заявление
Декларация по чл.92, ал.3
Декларация по чл.92, ал.6

Анкета

Определяте ли страницата на Общинска Администрация за функционална, с точна и коректна информация?