Община мъглиж - официален сайт

Издаване на удостоверение за настоящ адрес за първи път

На основание на:

• Закон за гражданската регистрация - чл. 96; чл. 99, във връзка с; чл. 5, т. 3; чл. 106, ал. 1, т. 1
• Закон за местните данъци и такси - чл. 110, ал. 1, т. 8
• Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението (Издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на правосъдието, обн., ДВ, бр. 37 от 15.05.2012 г.) - чл. 23; чл. 25

Необходими документи:

- адресна карта
- документ за самоличност или пълномощно
- документ за собственост или договор
- удостоверение за идентичност на административен адрес или квитанция за платен данък

Срок за изпълнение и цена:

24 часа – 5 лв.

Срок на валидност: до промяна на настоящия адрес

Място: Информационен център – Мъглиж и кметствата по населени места в общината

Процедура по предоставяне на административната услуга:

Всяко лице е длъжно в срок 30 дни да заяви промяната на настоящия си адрес.
Когато е необходимо да бъде удостоверен настоящият адрес от едно лице, се издава Удостоверение за настоящ адрес по образец съгласно приложение № 15 от Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението.
Удостоверението се издава и след подаване на адресна карта за заявяване или промяна на настоящ адрес. В тези случаи удостоверението се издава от общинската администрация, приела адресната карта.
Производството по издаване на удостоверение за настоящ адрес за първи път започва с подаване на "Адресна карта за настоящ адрес" и искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението по образец лично от лицето, за което се отнася, на негов законен представител, а по изключение - от упълномощено лице след представяне на нотариално заверено изрично пълномощно.
Адресната карта се предоставя безплатно на лицето, за което се отнася, на неговия законен представител, а по изключение - на упълномощено лице след представяне на нотариално заверено изрично пълномощно, в което е посочен избрания настоящ адрес и се подава в общината или кметството, където лицето живее.
Непълнолетните лица, които се обучават в училища в населено място, различно от постоянния и настоящия адрес на родителите, могат лично да подават адресни карти за промяна на настоящия си адрес. В този случай към адресната карта трябва да се приложи уверение от съответното училище, че лицето е записано като ученик.
За извършване на адресна регистрация на адрес в страната лицата представят един от следните документи:
1. документ за собственост;
2. документи за ползване на имота за жилищни нужди, включително договор за предоставяне на социална услуга от резидентен тип и договор за настаняване в специализираните институции;
3. други документи, доказващи собствеността или ползването на имота.
За извършване на адресна регистрация се представя и писмено съгласие на собственик, когато заявителят не е собственик чрез декларация по образец, подадена лично пред органа по ал. 1 на чл.92 от ЗГР, или с нотариална заверка на подписа.
За извършване на адресна регистрация на лица, които са в родство по права линия със собственика или ползвателя на имота, както и за съпрузите на тези лица, не се представят документите по ал. 2 и 3 на чл.92 от ЗГР. Кметът на общината, на района или на кметството или определените от тях длъжностни лица извършват служебна проверка в регистъра на населението за родствената връзка между собственика или ползвателя на имота и лицето, което заявява постоянен и/или настоящ адрес, както и проверка чрез отделите "Местни данъци и такси" относно собствеността на имота.
За извършване на адресна регистрация на лице, с което собственикът или ползвателят на имота живее във фактическо съпружеско съжителство, не се представят документите по ал. 2 и 3 на чл.92 от ЗГР. За удостоверяване на посочените обстоятелства се представя писмено съгласие на собственика или ползвателя на имота чрез декларация по образец, подадена лично пред органа по ал. 1 на чл.92 от ЗГР или с нотариална заверка на подписа.
За извършване на адресна регистрация на лица, настанени в държавни или общински жилища, не се изисква представяне на писмено съгласие от собственика на имота, а само настанителна заповед или договор за наем.
Броят на лицата, които могат да се регистрират по постоянен и/или настоящ адрес на адреса на едно жилище, не може да надвишава двукратния брой на лицата, които обичайно могат да обитават съответното жилище. При определяне на общия брой на лицата се вземат предвид и регистрираните на адреса собственици, ползватели, наематели или обитатели на друго правно основание. В случаите, когато жилището се обитава само от роднини по права линия, по съребрена линия до четвърта степен включително или по сватовство до втора степен включително, се допуска трикратно надвишаване на броя на лицата, които обичайно могат да обитават жилището.
Длъжностното лице извършва служебна проверка за броя на лицата регистрирани в съответното жилище.
Адресната карта се обработва веднага за актуализация на Национална база данни "Население", след обработване на заявителя се предоставя удостоверение за настоящ адрес.

 Формуляри:

Заявление
Декларация по чл.92, ал.3
Декларация по чл.92, ал.6

Анкета

Определяте ли страницата на Общинска Администрация за функционална, с точна и коректна информация?