Община мъглиж - официален сайт

Издаване на удостоверение за отписан /деактуван/ или възстановен общински имот

Образци и формуляри

ЗАЯВЛЕНИЕ

Законно основание

чл. 64, ал. 1 от Закона за общинската собственост (ЗОС)
чл. 37 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Мъглиж

Определение
Отписването на даден имот от актовите книги (деактуване) се извършва в общината по местонахождението му, когато този имот неправилно е бил актуван като общинска собственост или е отпаднало основанието за актуването му като такъв. Отписването от актовите книги се извършва по инициатива на собствениците на такива имоти или служебно със заповед на кмета за отписване на имота от актовите книги за общинска собственост. Въз основа на издадената заповед за деактуване, може да се издаде удостоверение по искане на заинтересуваните лица. Целта на настоящата административна услуга е да опише реда за издаване на удостоверение за отписан имот.

Установен ред за извършване на административната услуга

I. Компетентен орган

Компетентен орган е кметът на община Стара Загора.
Удостоверение за деактуване се издава по искане на физическите или юридически лица, собственици на имота.

II. Необходими документи

Когато искането за издаване на удостоверение е направено заедно с искането за издаване на заповед за отписване на имота от актовите книги, собственикът подава заявление, към което прилага документ за собственост и скица на имота.
В случаите когато искането за издаване на удостоверение е направено отделно, заинтересуваното лице подава заявление.

III. Технологичен път на административната услуга

Заявлението се подава в Центъра за услуги и информация на гражданите (ЦУИГ) в сградата на община Мъглиж и се насочва към младши експерт „Общинска собственост”, който преглежда документите за наличие на изискуемите атрибути и съпроводителни документи.
Въз основа на издадената заповед за отписване на имота от актовите книги, младши експерт „Общинска собственост” изготвя удостоверение и го предава за съгласуване на директор дирекция "Инвестиции, Общинска собственост и Устройство на територията". Удостоверението се подписва от кмета и се предава в ЦУИГ и за връчване на заявителя в 7-дневен срок. Бърза услуга се може да се извърши по искане за заявителя в рамките на 5 работни дни, а експресна – в рамките на един работен ден.

ІV. Такси

Съгласно чл. 37 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Мъглиж за извършване на услуги, свързани със собствеността и статута на имоти – частна собственост и имоти – общинска собственост, дължимата такса е 3,00 лева.

Анкета

Определяте ли страницата на Общинска Администрация за функционална, с точна и коректна информация?