Община мъглиж - официален сайт

Издаване на удостоверение за постоянен адрес

За КОМПЛЕКСНА АДМИНИСТРАТИВНА УСЛУГА отвори тук


Формуляри

ЗАЯВЛЕНИЕ за издаване на Удостоверение за постоянен адрес

Законно основание

Закон за гражданската регистрация (ЗГР)
Наредба за административното обслужване
Наредба за функциониране на Единната система за гражданска регистрация
Наредба за издаване на удостоверения въз основа на Регистъра за населението
Наредба за определяне и администрирането на местни такси и цени на услугите на физически и юридически лица в Община Мъглиж

Определение

Адресът е еднозначното описание на мястото, където лицето живее или където то получава кореспонденцията си.
Адресът в Република България се състои задължително от името на областта, общината и населеното място.
В зависимост от мястото, което описва, адресът може да включва и наименование на локализационна единица (площад, булевард, улица, жилищен комплекс, квартал и други), номер, вход, етаж, апартамент. Номерът на локализационната единица може да се състои от комбинация, съдържаща до четири символа, като първите три задължително са цифри, а последният символ е буква. Входът се обозначава с една буква или с число до две цифри. Етажът се обозначава с число до две цифри. Апартаментът се обозначава с число до три цифри.
Когато адресът е извън регулацията на населеното място, вместо данните по ал. 3 се вписва името на местността от землището му.
Кметът на общината определя адресите на територията на общината, на които може да се извършва адресна регистрация

Установен ред за извършване на административната услуга

I. Компетентен орган

Компетентен да издаде удостоверението за настоящ адрес е кметът на общината или оправомощено от него лице.
Заявител е всяко лице, желаещо да ползва услугата и попълнило заявление по образец.

II. Необходими документи

Заявление по образец
Документ за самоличност на заявителя
Нотариално заверено пълномощно от титуляря за издаване на акт чрез трето лице
Копия от документи по гражданското състояние:удостоверение за раждане, удостоверение за сключен гр. брак, препис - извлечение за смърт за близки, съдебно решение за развод, съдебно решение за промяна на име и др.
Оригинални документи за собственост на имота.
Декларация от собственика по образец.

III. Технологичен път на административната услуга

Заявлението заедно с необходимите документи се приемат в ЦИУГ община Мъглиж.Отговорният служител за изпълнение на услугата прави подробен преглед на заявлението и представените документи, извършва необходимите справки и изготвя окончателния документ.
Контролът по изпълнение на услугата се извършва от ръководителя на съответното звено
Потребителят на услугата получава изготвения документ лично в ЦУИГ.

IV. Такси

За издаването на удостоверение за настоящ адрес се заплаща такса. Таксата, както и срокът за издаване на удостоверението се определят в Чл. 36, т.7 от Наредбата определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Мъглиж, приета от Общинския съвет. Таксата за предоставяне на услугата е 5,00 лв. за срок от 7 работни дни.

V. Ред за обжалване при отказ

Отказът да бъде издадено удостоверение за настоящ адрес може да се обжалва пред по-горестоящия административен орган или пред съда в 14-дневен срок от съобщаването му. Ако необходимият срок за издаване е изтекъл и компетентният орган не е издал удостоверението, ще е налице мълчалив отказ, който може да се обжалва в срок до един месец.

 

Анкета

Определяте ли страницата на Общинска Администрация за функционална, с точна и коректна информация?