Община мъглиж - официален сайт

Издаване на удостоверение за постоянен адрес след подаване на заявление за заявяване или за промяна на постоянен адрес

На основание на:

• Закон за гражданската регистрация - чл. 95; чл. 98
• Закон за местните данъци и такси - чл. 110, ал. 1, т. 8
• Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението (Издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на правосъдието, обн., ДВ, бр. 37 от 15.05.2012 г.) - чл. 22, ал. 2

Необходими документи:

- заявление за постоянен адрес
- документ за самоличност или пълномощно
- документ за собственост или договор
- удостоверение за идентичност на административен адрес или квитанция за платенданък

Срок на изпълнение и цена :

24 часа – 5 лв.

Срок на валидност: до промяна на постоянния адрес

Място: Информационен център Мъглиж и кметствата по населени места в общината

Процедура по предоставяне на административната услуга:

Заявителят или изрично упълномощеното лице подава попълнена бланка на „Заявление за постоянен адрес" с приложени документи съгласно чл. 92, ал. 2, ал. 7 от ЗГР в служба ГРАО. Адресната регистрация се извършва веднага, само ако адреса е включен в националния класификатор на настоящите и постоянни адреси в Р България. При необходимост от уточняване на административен адрес се извършват допълнителни проверки в други структурни звена от общинската администрация – дирекциите от специализираната администрация или местни данъци и такси. При заявяване на адрес, който не е включен в националния класификатор услугата се извършва в срок до 7 раб.дни. Заявлението се регистрира в електронната система за документооборот, като заявителят заплаща дължимата такса в зависимост от вида на услугата в данъчна служба, след което специалистът в ЦУИГ насочва преписката към служба ГРАО.

Формуляри:

Заявление

Декларация по чл.92, ал.3 от ЗГР

Декларация по чл.92, ал.6 от ЗГР

Анкета

Определяте ли страницата на Общинска Администрация за функционална, с точна и коректна информация?