Община мъглиж - официален сайт

Издаване на удостоверение за постоянен адрес за първи път

На основание на:

  • Закон за гражданската регистрация - чл. 95; чл. 98, във връзка с; чл. 5, т. 3; чл. 106, ал. 1, т. 1
  • Закон за местните данъци и такси - чл. 110, ал. 1, т. 8
  • Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението (Издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на правосъдието, обн., ДВ, бр. 37 от 15.05.2012 г.) - чл. 22; чл. 24

Необходими документи:

- заявление за постоянен адрес
- документ за самоличност или пълномощно
- документ за собственост или договор
- удостоверение за идентичност на административен адрес или квитанция за платен данък

Срок на изпълнение и цена:

24 часа – 5 лв.

Срок на валидност: няма

Място: Информационен център Мъглиж и кметствата по населени места в общината

Процедура по предоставяне на административната услуга:

Заявителят или изрично упълномощеното лице подава заявлението
в ЦИУГ или в кметството на съответното населено място от общината. Заявителят плаща таксата за услугата в данъчна служба - Мъглиж. След което заявлението се регистрира .
Служителят по гражданско състояние проверява самоличността на заявителя. . Извършва проверка в ЕЛРК и изготвя исканото удостоверение.
При констатирани различия и неточности в данните се извършват допълнителни проверки и
удостоверението се издава.
Изготвеното удостоверение се предоставя на заявителя от служителят в ГРАО.

Формуляри:

Заявление

Декларация по чл.92, ал.3 от ЗГР

Декларация по чл.92, ал.6 от ЗГР

Анкета

Определяте ли страницата на Общинска Администрация за функционална, с точна и коректна информация?