Община мъглиж - официален сайт

Издаване на удостоверение за раждане - дубликат

Формуляри

ЗАЯВЛЕНИЕ

Законно основание

Административнопроцесуален кодекс (АПК)
чл. 40, ал. 1; чл. 88, ал. 1 от Закона за гражданската регистрация (ЗГР)
чл. 110, ал. 1, т. 4 от Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ)
Устройствен правилник на общинска администрация
чл. 36, т.4 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Мъглиж

Определение

Законът позволява да бъде издаден дубликат на удостоверението за раждане.
Целта на настоящата услуга е да укаже реда и условията за издаване на дубликат на удостоверение за раждане от общинска администрация Мъглиж.

Установен ред за извършване на административната услуга

I. Компетентен орган

Удостоверението, предмет на настоящата услуга, се издава от специалист по гражданско състояние от община Мъглиж .
Дубликат на удостоверение за раждане може да бъде издаден на лицето, за което се отнася актът за раждане или на изрично упълномощено друго лице (арг. от чл. 88, ал. 1 т.1 ЗГР).
Удостоверението, предмет на разглежданата услуга, се издава само на лица, родени в община Мъглиж.

II. Необходими документи

За да бъде извършена разглежданата услуга е необходимо да се представят:
- заявление за издаване на удостоверение за раждане - дубликат;
- документ за самоличност на заявителя;
- пълномощно от титуляра в случаите на упълномощаване;
- документ, удостоверяващ промяната на имената, ако е налице такава;
- документ за платена такса.

III. Технологичен път на административната услуга

Заявлението заедно с приложените необходими документи се приема в Центъра за услуги и информация на гражданите (ЦУИГ).
Приетите документи се насочват към „ГРАО", където се извършва проверка в локална база данни и в Регистър "Раждане" и въз основа на съставен акт се издава дубликата. Изготвеният дубликат на удостоверението за раждане се насочва към ЦУИГ, откъдето се връчва на гражданина.

VI. Такси

Таксата за обикновена услуга (в рамките на 7 дни) е установена с разпоредбата на чл. 36 т.4 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Мъглиж и е в размер на 3 лева. В случай че заявителят желае експресна услуга – в рамките на 1 работен ден, заплаща 9 лева.

 

Анкета

Определяте ли страницата на Общинска Администрация за функционална, с точна и коректна информация?