Община мъглиж - официален сайт

Издаване на удостоверение за раждане - оригинал


Законно основание

Административнопроцесуален кодекс (АПК)
чл. 40, ал. 1, чл. 43, ал. 6 от Закона за гражданската регистрация (ЗГР)
чл. 110, ал. 2, т. 1 от Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ)
Устройствения правилник на общинска администрация

Определение

Актът за раждане е официален писмен документ, с който по законов ред длъжностното лице по гражданско състояние (ДЛГС) регистрира събитието раждане и обстоятелствата, свързани с него.
Целта на настоящата услуга е да укаже реда и условията за издаване на акт за раждане и удостоверение за раждане - оригинал.

Установен ред за извършване на административната услуга

I. Компетентен орган

Актовете за ражданията, както и удостоверенията за ражданията, настъпили на територията на община Мъглиж или за които няма данни на територията на коя община са станали, но са установени на територията на община Мъглиж, се съставят от длъжностното лице по гражданското състояние в общината (арг. от чл. 35 ЗГР). Съобразно разпоредбата на чл. 35, ал. 3 ЗГР длъжностното лице по гражданското състояние на територията на общината е кметът на общината, но той може да възлага тази функция с писмена заповед на други длъжностни лица от общинската администрация.
ЗГР –Чл. 36 (1) (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2011 г., в сила от 20.05.2011 г.) Актовете за раждане и смърт се съставят въз основа на писмени съобщения, представени пред съответното длъжностно лице по гражданското състояние.
Чл. 43. (1) (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2011 г., в сила от 20.05.2011 г.) Всяко раждане трябва да се съобщи писмено в срок 5 дни, като денят на раждането не се брои.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2011 г., в сила от 20.05.2011 г.) Съобщението за раждане се съставя писмено по утвърден от министъра на регионалното развитие и благоустройството образец. Съобщаването на раждането е задължение на:
1. (изм. - ДВ, бр. 70 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г.) ръководителя на лечебното заведение или на лицето, на което със заповед е възложено това, когато раждането е станало в лечебно заведение;
2. (изм. - ДВ, бр. 70 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г.) компетентно медицинско лице, когато раждането не е станало в лечебно заведение;
3. длъжностното лице по гражданското състояние, когато в населеното място няма компетентно медицинско лице.
(6) (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2011 г., в сила от 20.05.2011 г.) Длъжностното лице по гражданското състояние съставя акта за раждане, след като се удостовери писмено станалото събитие. Веднага след съставянето на акта за раждане на родителите се издава оригинално удостоверение за раждане.
(7) (Нова - ДВ, бр. 39 от 2011 г., в сила от 20.05.2011 г.) Веднага след съставянето на акта за раждане въз основа на него се създава електронен акт за раждане.

II. Необходими документи

За да бъде извършена настоящата услуга, в общинска администрация Мъглиж следва да бъдат представени документи за самоличност на родителите и съобщение за раждане.

III. Технологичен път на административната услуга

Съобщението за раждане се получава в Центъра за услуги и информация на гражданите (ЦУИГ). След попълване на ЕГН в ГРАО се съставя акт за раждане, който се вписва в регистър "Раждане" и се издава удостоверение за раждане. Съставя се Личен регистрационен картон (ЛРК) и изготвеното удостоверение за раждане се предава в ЦУИГ, откъдето се връчва на правоимащите лица (родителите).

IV. Такси

Съобразно изискването на разпоредбите на чл. 40, ал. 1 ЗГР и чл. 110, ал. 2, т. 1 ЗМДТ съставянето на акт за раждане и издаването на удостоверение за раждане – оригинал не подлежи на таксуване.

 

Анкета

Определяте ли страницата на Общинска Администрация за функционална, с точна и коректна информация?