Община мъглиж - официален сайт

Издаване на удостоверение за родените от майката деца

На основание на:

• Закон за гражданската регистрация - чл. 24, ал. 1, във връзка с
• Закона за семейни помощи за деца - чл. 6
• Закон за местните данъци и такси - чл. 110, ал. 1, т. 12
• Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението (Издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на правосъдието, обн., ДВ, бр. 37 от 15.05.2012 г.) - чл. 16

Необходими документи:

- документ за самоличност или пълномощно
- Удостоверение за раждане или документ, доказващ връзката

Срок за изпълнение и цена:

- 5 дни - обикновена - 3 лв.
- 3 дни - бърза - 6 лв.
- 24 часа - експресна - 9 лв.

Срок на валидност: до промяна с влязло в сила Съдебно решение

Място: Информационен център – Мъглиж и кметствата по населени места в общината

Процедура по предоставяне на административната услуга:

В удостоверението се включват всички живи и починали деца на майката, вписани в регистъра на населението. Искането, заедно с приложените документи, се приема от специалист по гражданско състояние в служба ГРАО в община Мъглиж и в съответното населено място на общината. Искането се регистрира в електронната система за документооборот, като заявителят заплаща дължимата такса в зависимост от вида на услугата в Данъчна служба, след което специалистът в ЦУИГ насочва преписката към служба ГРАО, където се извършва проверка в локална и национална база данни, в семейните регистри и в личните регистрационни картони (ЛРК) и се изготвя исканото удостоверение. Удостоверението се получава от заявителя в служба ГРАО.

Формуляр: изтегли

Анкета

Определяте ли страницата на Общинска Администрация за функционална, с точна и коректна информация?