Община мъглиж - официален сайт

Издаване на удостоверение за родствени връзки


Формуляри

ИСКАНЕ за издаване на удостоверение за родствени връзки на живо лице
ИСКАНЕ за издаване на удостоверение за родствени връзки на починало лице

Законно основание

Административнопроцесуален кодекс
Семеен кодекс
чл. 24, ал. 2, чл. 88, ал. 1, чл. 106 от Закона за гражданската регистрация (ЗГР)
чл. 110, ал. 1, т. 7 от Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ)
Устройствения правилник на общинска администрация
чл. 36, т. 6 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Мъглиж

Определение

Удостоверението се издава на лица с постоянен адрес гр. Мъглиж (по кметства при постоянен адрес в съответното населено място). Удостоверението, предмет на настоящата услуга, е едно от удостоверенията, които се издават въз основа на наличните данни от регистрите на населението и данните, вписани в тях (чл. 24, ал. 2 ЗГР), както и въз основа на регистрите за гражданското състояние.

Установен ред за извършване на административната услуга

I. Компетентен орган

Компетентността по издаване на удостоверение за родствени връзки, съгласно Устройствения правилник на общинска администрация, е предоставена на оправомощените от кмета на общината служители в община Мъглиж.
Разпоредбата на чл. 88 ЗГР указва кои лица могат да искат справки от регистрите за гражданско състояние. Това са лицата, за които се отнасят съставените актове, изрично упълномощените от тях други лица или упълномощени по реда на Гражданския процесуален кодекс и на Наказателно-процесуалния кодекс лица.

II. Необходими документи

Заявителят попълва искане удостоверение за семейно положение. Заявителят следва да представи още и:
- документ за самоличност;
- пълномощно от титуляра в случаите на упълномощаване;
- документ за платена такса.

III. Технологичен път на административната услуга

Заявителят подава попълненото искане в Центъра за услуги и информация на гражданите (ЦУИГ) на община Мъглиж, където документите се приемат. При необходимост заявителят предоставя допълнителна информация, след което заплаща в общинска каса дължимата сума в зависимост от вида на исканата услуга.
Специалистът по гражданско състояние окомплектова документите и извършва проверка в локална база данни (ЛБД) и регистрите на населението. След извършване на необходимите проверки се издава исканото удостоверение, подписва се от длъжностно лице по гражданско състояние и се насочва към ЦУИГ, откъдето заявителят може да го получи. След като се приключи, преписката се архивира.

IV. Такси

Таксата за обикновена услуга (в 7-дневен срок) е установена с разпоредбата на чл.36 т.6 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Мъглиж и е в размер на 3 лева. В случай че заявителят желае експресна услуга – в рамките на 1 работен ден, заплаща 9 лева.

 

Анкета

Определяте ли страницата на Общинска Администрация за функционална, с точна и коректна информация?