Община мъглиж - официален сайт

Издаване на удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца

Формуляри

ИСКАНЕ за семейно положение (за банка)
ИСКАНЕ за семейно положение (за работа в чужбина)
ИСКАНЕ за семейно положение (за сделка с общината)
ИСКАНЕ за семейно положение (за социални грижи)
ИСКАНЕ
за семейно полужение (съпруга и деца)

Законно основание

Административнопроцесуален кодекс
чл. 24, ал. 2, чл. 88, ал. 1, чл. 106 от Закона за гражданската регистрация (ЗГР)
чл. 110, ал. 1, т. 6 от Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ)
Устройствения правилник на общинска администрация
Правилник за дейността на дирекция "Гражданско състояние"
чл. 36 т.5 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Мъглиж

Определение

Целта на разглежданата услуга е да укаже реда и условията, при които от общинската администрация се издава удостоверение за семейно положение, когато такова е необходимо.
Удостоверението, предмет на настоящата услуга е едно от удостоверенията, които се издават въз основа на наличните данни от регистрите на населението и данните, вписани в тях (чл. 24, ал. 2 ЗГР), както и въз основа на регистрите за гражданското състояние.
Текстът на чл. 4, ал. 2 ЗГР сочи, че вписването в регистрите на населението се извършва в общините по постоянния адрес на физическите лица.
Разпоредбата на чл. 4, ал. 3 ЗГР нормативно установява отговорността на кметовете на общините за гражданската регистрация на територията на съответната община.

Установен ред за извършване на административната услуга

I. Компетентен орган

Компетентността по издаване на удостоверение за семейно положение, съгласно Устройствения правилник на общинска администрация, е предоставена на специалистите от ГРАО община Мъглиж.
Разпоредбата на чл. 88 ЗГР указва кои лица могат да искат справки от регистрите за гражданско състояние. Това са лицата, за които се отнасят съставените актове, изрично упълномощените от тях други лица или упълномощени по реда на Гражданския процесуален кодекс и на Наказателно-процесуалния кодекс лица.
Удостоверението, предмет на настоящата административна услуга се издава на лица с постоянен адрес в град Мъглиж.

II. Необходими документи

В случаите, когато се иска удостоверение за семейно положение или удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца заявителят или изрично упълномощеното от него лице попълва искане за удостоверение за семейно положение.
Заявителят следва да представи още и:
- документ за самоличност;
- изрично пълномощно – при подаване от пълномощник;
- документ за платена такса.

III. Технологичен път на административната услуга

Заявителят или изрично упълномощеното лице подава попълненото искане в Центъра за услуги и информация на гражданите (ЦУИГ) на община Мъглиж, където документите се приемат. При необходимост заявителят предоставя допълнителна информация, след което заплаща в общинска каса дължимата сума в зависимост от вида на исканата услуга. След извършване на необходимите проверки се издава исканото удостоверение и се подписва. Заявителят може да получи искания документ в ЦУИГ. След като удостоверението се предаде на заявителя, преписката се архивира.

IV. Такси

Таксата за обикновена услуга (в 7-дневен срок) е установена с разпоредбата на чл. 36, т. 5 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Мъглиж е в размер на 3 лева. В случай че заявителят желае експресна услуга – в рамките на 1 работен ден, заплаща 9 лева.

 

Анкета

Определяте ли страницата на Общинска Администрация за функционална, с точна и коректна информация?