Община мъглиж - официален сайт

Издаване на удостоверение за семейно положение за сключване на брак от български гражданин в чужбина

Формуляри

ИСКАНЕ

Законно основание

Административнопроцесуален кодекс
чл. 24, ал. 2, чл. 88, ал. 1, чл. 106 от Закона за гражданската регистрация (ЗГР)
чл. 110, ал. 1, т. 6 от Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ)
Устройствения правилник на общинска администрация
чл. 36, т. 5 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Мъглиж

Определение

Целта на разглежданата услуга е да укаже реда и условията, при които от общинската администрация се издава удостоверение за семейно положение за сключване на граждански брак с чужденец в чужбина. Посоченото удостоверение е едно от удостоверенията, които се издават въз основа на наличните данни от регистрите на населението и данните, вписани в тях (чл. 24, ал. 2 ЗГР), както и въз основа на регистрите за гражданското състояние.

Съгласно чл. 3, ал. 1 ЗГР, в регистрите за гражданското състояние се вписват събитията раждане, брак и смърт за всички български граждани и за чужденците, намиращи се на територията на Република България. Вписването на тези данни се извършва в населеното място, в което е настъпило събитието (чл. 4, ал. 1 ЗГР).
Разпоредбата на чл. 3, ал. 2 ЗГР указва, че в регистрите на населението се вписват:
1. всички български граждани;
2. чужденците, които са:
а) получили разрешение за постоянно пребиваване в Република България;
б) без гражданство, установили се трайно и преимуществено в Република България;
в) получили статут на бежанец или хуманитарен статут или на които е предоставено убежище в Република България.

Текстът на чл. 4, ал. 2 ЗГР сочи, че вписването в регистрите на населението се извършва в общините по постоянния адрес на физическите лица.
Разпоредбата на чл. 4, ал. 3 ЗГР нормативно установява отговорността на кметовете на общините за гражданската регистрация на територията на съответната община.

Установен ред за извършване на административната услуга

I. Компетентен орган

Компетентността по издаване на удостоверение за липса на съставен акт за гражданско състояние, е предоставена на главен специалист ГРАО.
Разпоредбата на чл. 88 ЗГР указва кои лица могат да искат справки от регистрите за гражданско състояние. Това са лицата, за които се отнасят съставените актове, изрично упълномощените от тях други лица или упълномощени по реда на Гражданския процесуален кодекс и на Наказателно-процесуалния кодекс лица.
Удостоверението, предмет на настоящата административна услуга се издава на лица с постоянен адрес в община Мъглиж.

II. Необходими документи

Заявителят попълва искане по образец. В искането трябва да се посочат данни за чуждия гражданин - имена, дата и година на раждане, гражданин на коя държава е, както и държавата, където ще се сключи брака.
Заявителят следва да представи още и:
- документ за самоличност;
- документ за платена такса.

III. Технологичен път на административната услуга

Заявителят подава попълненото искане в Центъра за услуги и информация на гражданите (ЦУИГ) на община Мъглиж, където документите се приемат. Българският гражданин – заявител предоставя информация за чуждия гражданин и заплаща в общинска каса дължимата сума в зависимост от вида на исканата услуга. В ГРАО се извършва проверка в локална база данни и в регистрите на населението. След извършване на необходимите проверки се издава исканото удостоверение, подписва се от главен специалист ГРАО и се насочва към ЦУИГ, откъдето заявителят може да го получи. След като се приключи, преписката се архивира.

IV. Такси

Таксата за обикновена услуга (в 7-дневен срок) е установена с разпоредбата на чл.36, т.5 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Мъглиж и е в размер на 10 лева.

Анкета

Определяте ли страницата на Общинска Администрация за функционална, с точна и коректна информация?