Община мъглиж - официален сайт

Издаване на удостоверение за снабдяване на чужд гражданин с документ за сключване на граждански брак в Република България

 
Формуляри

ИСКАНЕ

Законно основание

Административнопроцесуален кодекс

чл. 24, ал. 2, чл. 88, ал. 1, чл. 106 от Закона за гражданската регистрация (ЗГР)

чл. 110, ал. 1, т. 6 от Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ)

Устройствения правилник на общинска администрация

чл. 36 т. 5 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Мъглиж

Определение

Целта на разглежданата услуга е да укаже реда и условията, при които от общинската администрация се издава удостоверение за семейно положение за сключване на граждански брак с чужденец в Република България. Посоченото удостоверение е едно от удостоверенията, които се издават въз основа на наличните данни от регистрите на населението и данните, вписани в тях (чл. 24, ал. 2 ЗГР), както и въз основа на регистрите за гражданското състояние. Удостоверението, предмет на разглежданата услуга служи на чуждия гражданин, който сключва брак с българския гражданин в Република България, за да се снабди с документи, с които да удостоверят, че по неговия отечествен закон няма пречки за сключване на брака.

Текстът на чл. 4, ал. 2 ЗГР сочи, че вписването в регистрите на населението се извършва в общините по постоянния адрес на физическите лица.

Разпоредбата на чл. 4, ал. 3 ЗГР нормативно установява отговорността на кметовете на общините за гражданската регистрация на територията на съответната община.

Регистрите за гражданското състояние и регистрите на населението се създават и поддържат от Единната система за гражданска регистрация и административно обслужване на населението (ЕСГРАОН), която е национална система за гражданска регистрация на физическите лица в Република България и източник на лични данни за тях (чл. 100-101 ЗГР).

Установен ред за извършване на административната услуга

I. Компетентен орган

Компетентността по издаване на удостоверение за семейно положение за сключване на граждански брак с чужденец в Република България, съгласно Устройствения правилник на общинска администрация е ГРАО община Мъглиж

Разпоредбата на чл. 88 ЗГР указва кои лица могат да искат справки от регистрите за гражданско състояние. Това са лицата, за които се отнасят съставените актове, изрично упълномощените от тях други лица или упълномощени по реда на Гражданския процесуален кодекс и на Наказателно-процесуалния кодекс лица.

II. Необходими документи

Заявителят попълва искен по образец. В заявлението трябва да се посочат данни за чуждия гражданин - имена, дата и година на раждане, както и гражданин на коя държава е лицето.

Заявителят следва да представи още и:

- документ за самоличност;

- документ за платена такса.

III. Технологичен път на административната услуга

Заявителят подава попълненото искане в Центъра за услуги и информация на гражданите (ЦУИГ) на община Мъглиж. Българският гражданин – заявител предоставя информация за чуждия гражданин и заплаща в общинска каса дължимата сума в зависимост от вида на исканата услуга. Специалистът от ГРАО окомплектова документите,извършва проверка в локална база данни, регистрите на населението. След извършване на необходимите проверки се издава исканото удостоверение, подписва се и се насочва към ЦУИГ, откъдето заявителят може да го получи. След като се приключи, преписката се архивира.

IV. Такси

Таксата за обикновена услуга (в 7-дневен срок) е установена с разпоредбата на чл. 36, т. 5 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Мъглиж и е в размер на 3 лева. В случай че заявителят желае експресна услуга – в рамките на 1 работен ден, заплаща 9 лева.

Анкета

Определяте ли страницата на Общинска Администрация за функционална, с точна и коректна информация?