Община мъглиж - официален сайт

Издаване на удостоверение за сключен граждански брак

На основание на:

• Закон за гражданската регистрация - чл. 88, ал. 1, т. 2, във връзка с; чл. 40, ал. 1

Необходими документи:

- заявление
- документ за самоличност или пълномощно
- медицинско свидетелство
- смъртен акт или решение за развод
- декларация за семейно положение
- документ от чужбина

Срок на валидност: до промяна на данните в акта

Срок за изпълнение: 24 часа

Място: Информационен център – Мъглиж и кметствата по населени места в общината

Процедура по предоставяне на административната услуга:

Заявителят подава попълненото искане в Центъра за услуги и информация на гражданите- гр. Мъглиж, пл. Трети март № 32 тел.04321 21-02,/кметствата по населени места в общината/ кметския наместник - раб. време с граждани от 8.30 до 17.00 часа, понеделник – петък, почивни дни събота и неделя.
Длъжностното лице по гражданско състояние проверява самоличността и възрастта на встъпващите в брак, както и представените от тях документи. Ако няма пречка за сключване на брак, длъжностното лице по гражданско състояние запитва встъпващите в брак дали са съгласни да встъпят в брак един с друг и след изричен утвърдителен отговор съставя акт за сключване на граждански брак.
В акта за сключване на граждански брак се отразява избраният режим на имуществени отношения, с данните по чл. 9, ал. 2 СК. В случаите, когато не е избран режим на имуществени отношения, в акта се вписва законов режим на общност. Актът се подписва от встъпващите в брак, от двама свидетели и от длъжностното лице по гражданско състояние.
За ритуала се дължи такса както следва:
1. Ритуал по сключване на граждански брак в сградата на Общинска администрация – 10 лв.
2. Ритуал по сключване на граждански брак в Ритуална зала – 30 лв.
3. Изнесен ритуал – 60 лв.
4. Удостоверението се издава безплатно

Цена: безплатно

Формуляр: ЗаявлениеДекларация

Анкета

Определяте ли страницата на Общинска Администрация за функционална, с точна и коректна информация?