Община мъглиж - официален сайт

Издаване на удостоверение за сключен граждански брак - дубликат

Формуляри

ЗАЯВЛЕНИЕ

Законно основание

Административнопроцесуален кодекс
чл. 4-12 от Семейния кодекс (СК)
чл. 40, ал. 1 от Закона за гражданската регистрация (ЗГР)
чл. 110, ал. 1, т. 4 от Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ)
Устройствен правилник на общинска администрация
Чл.36 т.4 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Мъглиж.

Определение

Съставянето на акт за граждански брак е крайната фаза на услугата по бракосъчетанието. От този момент нататък лицата се считат за съпрузи и се пораждат всички последици, който законите свързват с брака. Актът за сключен граждански брак е официален писмен документ, с който по законов ред длъжностното лице по гражданско състояние (ДЛГС) регистрира събитието сключване на граждански брак и обстоятелствата, свързани с него. Актът за сключен граждански брак, съставен по законоустановения ред, има доказателствена сила за отразените в него данни до доказване на тяхната неистинност (чл. 34, ал. 2 ЗГР). Актът за граждански брак има конститутивно действие, т. е. ако не е съставен в предвидената от закона форма, няма валидно сключен граждански брак. Съобразно разпоредбата на чл. 40, ал. 1 ЗГР на заинтересуваните страни се издават безплатно удостоверение за сключен граждански брак по утвърден образец. За издаването на удостоверение за сключен граждански брак за втори и следващ път се заплаща такса.
Целта на настоящата услуга е да укаже реда и условията за издаване на удостоверение за сключен граждански брак за втори и следващ път.

Установен ред за извършване на административната услуга

I. Компетентен орган

В съответствие с Устройствения правилник на общинска администрация удостоверението за граждански брак – дубликат се изготвя от специалистите от ГРАО от общинска администрация Мъглиж.
Дубликат на удостоверение за сключен граждански брак може да бъде издаден на лицата, за които се отнася акта за сключен граждански брак или на изрично упълномощени от тях лица (арг. от чл. 88, ал. 1 ЗГР).

II. Необходими документи

За да бъде изпълнена услугата, заявителят следва да представи:
- заявление по образец на община Мъглиж;
- документ за самоличност на един от съпрузите – заявител;
- пълномощно от титуляра в случаите на упълномощаване;
- документ за платена такса.

III. Технологичен път на административната услуга

Заявлението се приема в Центъра за услуги и информация на гражданите (ЦУИГ) . След проверката на данните заявителят следва да заплати дължимата такса в общинската каса. След представянето на документа за платена такса старши специалистът от ГРАО извършва проверка в регистъра за граждански бракове и изготвя дубликат на удостоверението . Изготвеното удостоверение се насочва към ЦУИГ, където се връчва на гражданина.

IV. Такси

Таксата за обикновена услуга е установена с разпоредбата на чл.36 т.4 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Мъглиж и е в размер на 3 лева.В случай че заявителят желае експресна услуга – в рамките на 1 работен ден, заплаща 9 лева.

 

 

Анкета

Определяте ли страницата на Общинска Администрация за функционална, с точна и коректна информация?