Община мъглиж - официален сайт

Издаване на удостоверение за сключен граждански брак - оригинал

Формуляри

ДЕКЛАРАЦИЯ за сключване на граждански брак
ЗАЯВЛЕНИЕ за сключване на граждански брак

Законно основание

Административнопроцесуален кодекс
чл. 4-12 от Семейния кодекс (СК)
чл. 40, ал. 1; чл. 51; чл. 53 от Закона за гражданската регистрация (ЗГР)
чл. 110, ал. 2, т. 2 от Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ)
Устройствен правилник на общинска администрация

Определение

Съставянето на акт за граждански брак е крайната фаза на услугата по бракосъчетанието. От този момент нататък лицата се считат за съпрузи и се пораждат всички последици, които законите свързват с брака. Актът за сключен граждански брак е официален писмен документ, с който по законов ред длъжностното лице по гражданско състояние (ДЛГС) регистрира събитието сключване на граждански брак и обстоятелствата, свързани с него. Актът за сключен граждански брак, съставен по законоустановения ред, има доказателствена сила за отразените в него данни до доказване на тяхната неистинност (чл. 34, ал. 2 ЗГР). Актът за граждански брак има конститутивно действие, т. е. ако не е съставен в предвидената от закона форма, няма валидно сключен граждански брак. Съобразно разпоредбата на чл. 40, ал. 1 ЗГР на заинтересуваните страни се издават безплатно удостоверение за сключен граждански брак по утвърден образец.
Целта на настоящата услуга е да укаже реда и условията за издаване на акт за сключен граждански брак и удостоверение за сключен граждански брак.

Установен ред за извършване на административната услуга

I. Компетентен орган

Компетентният да издаде удостоверение за сключен граждански брак орган е длъжностното лице по гражданско състояние. Съобразно разпоредбата на чл. 35, ал. 3 ЗГР длъжностното лице по гражданското състояние на територията на общината е кметът на общината, но той може да възлага тази функция с писмена заповед на други длъжностни лица от общинската администрация. В община Мъглиж горепосочената функция е възложена на главен специалист ГРАО.
Необходимите документи следва да бъдат подадени от желаещите да встъпят в брак лица.

II. Нормативно установени изисквания

За да встъпят в брак, лицата следва да отговарят на следните условия:
1. Брак може да сключи лице, навършило осемнадесет години. По изключение, ако важни причини налагат това, брак може да сключи и лице, навършило шестнадесет години, с разрешение на районния съдия по постоянния адрес на лицето. Ако и двамата встъпващи в брак са непълнолетни и имат различен постоянен адрес, разрешението се дава от районния съдия по адреса на единия от встъпващите в брак по техен избор. Районният съдия изслушва двамата встъпващи в брак, родителите или попечителя на непълнолетния. Мнението на пълнолетния встъпващ в брак, на родителите или на попечителя може да бъде дадено и в писмена форма с нотариално заверен подпис.
2. Всеки от кандидатите за сключване на брак трябва да отговаря на условията, посочени в чл. 7, ал. 1 СК:
а) да не е свързан с друг брак;
б) да не е поставен под пълно запрещение или да не страда от душевна болест или слабоумие, които са основание за поставянето му под пълно запрещение;
в) да не страда от болест, представляваща сериозна опасност за живота или здравето на поколението или на другия съпруг, освен ако той знае за тези болести.
3. Съгласно чл. 7, ал. 2 СК, не могат да сключат брак помежду си:
а) роднини по права линия;
б) братя и сестри, както и други роднини по съребрена линия до четвърта степен включително;
в) лица, между които осиновяването създава отношения на роднини по права линия или на братя и сестри.

III. Необходими документи

В съответствие с изискванията на Семейния кодекс всеки от встъпващите в брак представя на длъжностното лице по гражданското състояние:
- Документи за самоличност на встъпващите в брак;
- Документ за самоличност на свидетелите;
- Декларация по образец, че не съществуват пречките за сключване на брак по чл. 7 СК;
- Медицински свидетелства, че лицата не страдат от болестите, посочени в посочени в чл. 7, ал. 1, т. 2 и 3 СК;
- Декларация, че лицето е осведомено за заболяванията на другия по чл. 7, ал. 1, т. 2 и 3 СК, ако има такива;
- Обща декларация с нотариална заверка на подписите за избрания режим, ако встъпващите в брак са избрали режим на имуществените си отношения;
- Удостоверение от нотариуса относно датата на брачния договор и регистрационния му номер, както и номера, под който нотариусът е вписан в регистъра на Нотариалната камара и района му на действие - ако е сключен брачен договор (чл. 9 СК).

За сключване на брак с чужденец, освен горепосочените документи се представят:
- Удостоверителни документи от чужд гражданин, че няма пречки за сключване на брак;
- Заявление за разрешаване сключването на граждански брак извън определеното за това място (при необходимост).
Забележка: В община Мъглиж горепосочените декларации са обединени в една бланка.
Необходимите документи следва да се подадат минимум 7 дни преди датата на сключването на гражданския брак.

IV. Технологичен път на административната услуга

Необходимите документи се представят в Центъра за услуги и информация на гражданите (ЦУИГ) на община Мъглиж.
Длъжностното лице по гражданското състояние проверява самоличността и възрастта на встъпващите в брак, както и представените от тях документи.
Ако няма пречка за сключване на брак, длъжностното лице по гражданското състояние запитва встъпващите в брак дали са съгласни да встъпят в брак един с друг и след изричен утвърдителен отговор съставя акт за сключване на граждански брак. В акта за сключване на граждански брак се отразява избраният режим на имуществени отношения с данните по чл. 9, ал. 2 СК. В случаите, когато не е избран режим на имуществени отношения, в акта се вписва законов режим на общност.
Актът се подписва от встъпващите в брак, от двама свидетели и от длъжностното лице по гражданското състояние.
На сключилите граждански брак лица се издава удостоверение за сключен граждански брак по утвърден образец.

V. Такси

В съответствие с разпоредбите на чл. 40, ал. 1 ЗГР, чл. 110, ал. 2, т. 2 ЗМДТ услугата по съставяне на акт за сключен граждански брак и издаване на оригинално удостоверение сключен граждански брак не подлежи на таксуване. В случай че младоженците са избрали при сключването на гражданския брак да се извърши ритуал, то те следва да заплатят такса за ритуала.

 

Анкета

Определяте ли страницата на Общинска Администрация за функционална, с точна и коректна информация?