Община мъглиж - официален сайт

Издаване на удостоверение за сключване на брак от български гражданин в чужбина

На основание на:

• Закон за гражданската регистрация - чл. 24, ал. 1; чл. 106, ал. 1, т. 1, във връзка с; чл. 5, т. 4
• Закон за местните данъци и такси - чл. 110, ал. 1, т. 6; чл. 110, ал. 1, т. 11
• Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението (Издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на правосъдието, обн., ДВ, бр. 37 от 15.05.2012 г.) - чл. 20

Необходими документи:

- заявление
- документ за самоличност или пълномощно
- преведен оригиналния документ за самоличност на чуждия гражданин
- удостоверение за семейно положение на чуждия гражданин- оригинал и превод
- декларация, от чуждия гражданин ,че е съгласен да се изпишат имената му в удостоверението

Срок за изпълнение и цена :

- 5 дни – обикновена - 10 лв.
- 3 дни – бърза - 20 лв.
- 24 часа - експресна - 30 лв.

Срок на валидност: няма

Място: Информационен център- Мъглиж

Процедура по предоставяне на административната услуга:

Искането, заедно с приложените документи, се приема от специалист по гражданско състояние в служба ГРАО в община Мъглиж. Искането се регистрира в електронната система за документооборот, като заявителят заплаща дължимата такса в зависимост от вида на услугата в данъчна служба, по банков път или др., след което специалистът в ЦУИГ насочва преписката към служба ГРАО, където се извършва проверка в локална и национална база данни, в семейните регистри и в личните регистрационни картони (ЛРК). При установени пречки за сключване на брака удостоверение не се издава.Длъжностното лице изготвя мотивиран отказ , в който посочва установените пречки за сключване на брак. Удостоверението се получава от заявителя в служба ГРАО на ЦИУГ.

Формуляри:  Приложение №1 и Декларация

Анкета

Определяте ли страницата на Общинска Администрация за функционална, с точна и коректна информация?