Община мъглиж - официален сайт

Издаване на удостоверение за собственост на земеделска земя от емлячен регистър

На основание на:

Закон за собствеността и ползването на земеделските земи - чл. 12, ал. 2

Необходими документи за извършване на услугата:

Заявление по образец.
Документ за самоличност.
Удостоверение за наследници при необходимост.

Място за извършване на услугата: Информационен център - Мъглиж

Срок за извършване на услугата: 14 дни

Процедура по извършване на административната услуг:

Компетентен орган е кметът на община Мъглиж или оправомощено от него лице от общинската администрация. Заявител по настоящата услуга може да бъде всяко заинтересувано лице съгласно ЗСПЗЗ, което цели да докаже своето право на собственост върху даден поземлен имот.
Когато заявлението се подава от пълномощник, към същото следва да бъде приложено и писмено пълномощно с нотариална заверка на подписа.
Заявлението и приложените към него документи се подават в ЦУИГ на общината. Заявлението се входира в деловодната система на Общината. След това се насочва към директора на дирекция „ УРХДЕИОС”.А директорът насочва преписката към съответното длъжностно лице за изпълнение.

Такса/цена за извършване на услугата: няма

Формуляр: Заявление

Анкета

Определяте ли страницата на Общинска Администрация за функционална, с точна и коректна информация?