Община мъглиж - официален сайт

Издаване на Удостоверение за степен на завършеност на строеж

Формуляри

Заявление

Законно основание

Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Мъглиж
чл.181, ал.2 от Законa за устройство на територията

Определение

Настоящата услуга има за цел да опише условията и реда за Издаване на Удостоверение за степен на завършеност на строеж
Установен ред за извършване на административната услуга

I. Компетентен орган

Компетентните лица за извършване на услугата е упълномощено от кмета на Община Мъглиж длъжностно лице от дирекция „Инвестиции, Общинска собственост и Устройство на територията”. Заявители могат да бъдат както физически така и юридически лица.

II. Необходими документи

- Документ за собственост /копие/;
- Разрешение за строеж /копие/;
- Част "Архитектурна" от проекта;
- Удостоверение за наследници /при необходимост/;
- Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво с резултатите от проверките на достигнатите контролирани нива;
- Протокол обр.14 за приемане на конструкцията

Срок: 7 дни

III. Технологичен път на административната услуга

Заявлението се подава в Центъра за услуги и информация на гражданите (ЦУИГ) в сградата на община Мъглиж.
Образуваната въз основа на заявлението преписка се насочва, в рамките на един ден, към директор дирекция "Инвестиции, Общинска собственост и Устройство на територията”, който я резолира за Главен експерт „Устройство на територията”

IV. Такси

Таксата за издаване на удостоверение за установяване степен на завършеност на строеж е 15 лв.

 

Анкета

Определяте ли страницата на Общинска Администрация за функционална, с точна и коректна информация?