Община мъглиж - официален сайт

Издаване на удостоверение за търпимост на строеж

На основание на:

§. 127, ал. 1 от ПЗР към ЗИД на ЗУТ

Необходими документи:

-
документ за собственост

Срок на изпълнение: 14 дни

Срок на валидност: безсрочен

Процедура по предоставяне на административната услуга:

Заявлението, заедно с приложените документи, се приема от специалист в ЦУИГ към Общинска администрация - Мъглиж.
Заявлението се регистрира в електронната система за документооборот, като заявителят заплаща дължимата такса в зависимост от вида на услугата в данъчна служба, след което специалиста в ЦУИГ насочва преписката към Главния архитект на Община Мъглиж.
Заявлението, заедно с приложените документи, се приема от специалист в Дирекция „И и УТ” в Oбщинска администрация – Мъглиж. След разглеждане на представените документи се издава удостоверение за търпимост на строеж.
Удостоверението за търпимост на строеж се получава от заявителя в Дирекция „И и УТ”.

Техническа такса:

20.00 лв.

Формуляр: Заявление

Анкета

Определяте ли страницата на Общинска Администрация за функционална, с точна и коректна информация?