Община мъглиж - официален сайт

Издаване на удостоверение за вписване в регистрите на населението

На основание на:

• Закон за гражданската регистрация - чл. 106, ал. 1, т. 1, във връзка с; чл. 3, ал. 2, т. 2
• Закон за местните данъци и такси - чл. 110, ал. 1, т. 12
• Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението (Издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на правосъдието, обн., ДВ, бр. 37 от 15.05.2012 г.) - чл. 19

Необходими документи:

- заявление
- писмо от МВР
Срок на валидност: няма

Място: Информационен център - Мъглиж

Срок за изпълнение и цена:

-1 ден - 3 лв.

Формуляр:  Приложение №1

Анкета

Определяте ли страницата на Общинска Администрация за функционална, с точна и коректна информация?