Община мъглиж - официален сайт

Издаване на удостоверение за вписване в регистрите на населението

На основание на:

• Закон за гражданската регистрация - чл. 106, ал. 1, т. 1, във връзка с; чл. 3, ал. 2, т. 2
• Закон за местните данъци и такси - чл. 110, ал. 1, т. 12
• Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението (Издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на правосъдието, обн., ДВ, бр. 37 от 15.05.2012 г.) - чл. 19

Необходими документи:

- заявление
- писмо от МВР
Срок на валидност: няма

Място: Информационен център - Мъглиж

Процедура по предоставяне на административната услуга:

Заявителят подава попълненото искане в служба ГРАО. Искането се регистрира в електронната система за документооборот, като заявителят заплаща дължимата такса в зависимост от вида на услугата в данъчна служба, след което специалистът в ЦУИГ насочва преписката към служба ГРАО, където се извършва проверка в локална и национална база данни, в семейните регистри и в личните регистрационни картони (ЛРК). При наличие на Електронен личен регистрационен картон издава удостоверение за вписване в регистъра на населението.
Удостоверението се издава след предоставяне на ЕГН от ТЗ " ГРАО" – Стара Загора, заявяване на постоянен и настоящ адрес и създаване на ЕЛРК.

Срок за изпълнение и цена:

- 24 часа - 3 лв.

Формуляр:  Приложение №1

Анкета

Определяте ли страницата на Общинска Администрация за функционална, с точна и коректна информация?