Община мъглиж - официален сайт

Издаване на удостоверение за вписване в регистрите на населението на чужденец с постоянно местопребиваване или бежанец или на лице без гражданство

 

Законно основание

Административнопроцесуален кодекс (АПК)

Закон за гражданската регистрация (ЗГР)

Закон за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА)

Определение

На регистрация в регистрите на населението подлежат: всички български граждани, независимо от това дали живеят в страната или не; чужденците с дългосрочно пребиваване, получили разрешение за постоянно пребиваване за неопределен срок; чужденци без гражданство, получили разрешение за постоянно пребиваване за неопределен срок; чужденци, получили статут на бежанец, хуманитарна закрила и право на убежище (чл. 3, ал. 2 ЗГР). Въз основа на регистрацията на населението се издават удостоверения от общинската администрация.

Установен ред за извършване на административната услуга

I. Компетентен орган

Органът, който осъществява услугата е длъжностното лице по гражданското състояние. На територията на общината длъжностно лице по гражданското състояние е кметът.

Заявител по тази услуга може да бъде чужденец с дългосрочно пребиваване, получил разрешение за постоянно пребиваване за неопределен срок; чужденец без гражданство, получил разрешение за постоянно пребиваване за неопределен срок; чужденец, получил статут на бежанец, хуманитарна закрила или право на убежище.

II. Необходими документи

Заявителят по настоящата услуга следва да подаде заявление за издаване на удостоверение за вписване в регистъра за население на община Мъглиж, придружено с:

- копие от чуждестранен документ за самоличност;

- нотариално заверено пълномощно, когато заявлението се подава от пълномощник;

- карта на постоянно пребиваващ чужденец;

- писмено разрешение за постоянно пребиваване издадено от органите на МВР;

- други официални документи по гражданско състояние.

III. Технологичен път на административната услуга

Заявлението и приложените към него документи се подава в общината в Центъра за услуги и информация на гражданите . Старши специалистът по гражданско състояние въз основа на подадените документи извършва преценка за правния интерес от получаване на исканото удостоверение. Такъв имат лицата, за които се отнасят исканите удостоверения или упълномощени от тях лица. При липса на правен интерес от получаване на исканото удостоверение длъжностното лице прекратява административното производство. В случай че е налице правен интерес от получаване на исканото удостоверение, компетентното длъжностното лице извършва справка по личния регистрационен картон или извлечение от записа на лицето в Национална база данни "Население" и издава исканото удостоверение.

Съгласно чл. 57, ал. 2 във вр. с чл. 21, ал. 2 и 3 от Административнопроцесуален кодекс услугата се извършва в рамките на седем дни.

Анкета

Определяте ли страницата на Общинска Администрация за функционална, с точна и коректна информация?