Община мъглиж - официален сайт

Издаване на удостоверения, че обособените дялове или части отговарят на одобрени за това инвестиционни проекти за извършване на доброволна делба

На основание на:

Закон за устройство на територията - чл. 202

Необходими документи:

- документ за собственост
- изготвен и одобрен инвестиционен проект за отделянето на прехвърляната реално определените части, доказващ възможността същите да бъдат обособени като самостоятелни обекти.

Срок на изпълнение: 30 дни

Срок на валидност: безсрочен

Процедура по предоставяне на административната услуга:

Заявлението, заедно с приложените документи, се приема от специалист в ЦУИГ към Общинска администрация - Мъглиж.
Заявлението се регистрира в електронната система за документооборот, като заявителят заплаща дължимата такса в зависимост от вида на услугата в ЦУИГ, след което специалиста в ЦУИГ насочва преписката към Главния архитект на Община Мъглиж.
Заявлението, заедно с приложените документи, се приема от гл. специалист в Дирекция „И и УТ” в Oбщинска администрация - Мъглиж. След разглеждане на представените документи и съгласно съгласувани и одобрени инвестиционни проекти на обособените дялове или части за доброволна делба на съсобствена сграда, жилища или друг обект, както и правни сделки за прехвърляне на реално определени части от тях, се издава удостоверение за извършване на доброволна делба.
Удостоверението за извършване на доброволна делба се получава от заявителя в ЦИУГ.

Техническа такса:

20.00 лв.

Формуляр: Заявление

Анкета

Определяте ли страницата на Общинска Администрация за функционална, с точна и коректна информация?