Община мъглиж - официален сайт

Издаване на удостоверения за настойничество и попечителство


Законно основание

Административнопроцесуален кодекс
глава единадесета (чл. 153 и сл.) от Семейния кодекс (СК)
Закон за гражданската регистрация (ЗГР)
Закон за местните данъци и такси (ЗМДТ)
Устройствения правилник на общинска администрация

Определение

Целта на разглежданата услуга е да укаже реда и условията, при които от кмета на община Мъглиж или упълномощено от него лице се издава удостоверение за настойничество и попечителство.
Настойничество се учредява над малолетни, чиито родители са неизвестни, починали, поставени под пълно запрещение или лишени от родителски права. Настойничество се учредява и над лица, поставени под пълно запрещение (чл. 153, ал. 1 СК).
Попечителство се учредява над непълнолетни, чиито родители са неизвестни, починали, поставени под пълно запрещение или лишени от родителски права. Попечителство се учредява и над лица, поставени под ограничено запрещение (чл. 153, ал. 2 СК).
Органът по настойничеството и по попечителството в община Мъглиж е кметът. Той е длъжен да назначи настойнически съвет или попечител и заместник-попечител в 30-дневен срок от получаването на препис от съдебно решение за поставяне под запрещение или за лишаване от родителски права, както и от узнаването за смъртта на родителя. Особени случаи са т.нар. настойничество и попечителство по право, когато не се назначава настойнически съвет или попечител и заместник-попечител и не се образуват настойнически дела. Лицата, които могат да бъдат настойници или попечители по право, са изчерпателно изброени в чл. 173, ал. 1 и 2 СК и са както следва:
- Настойник, съответно попечител, на дете с неизвестни родители е управителят на специализираната институция, в която то е настанено;
- Настойник на поставения под пълно запрещение или попечител на поставения под ограничено запрещение съпруг е неговият дееспособен съпруг. Ако няма такъв, родителските права и задължения се упражняват от неговите родители, освен ако те са неизвестни, починали или лишени от тях.
При назначаване на настойнически съвет или на попечител и заместник-попечител, както и в случаите, когато настойник или попечител е дееспособният съпруг или родителите, настойникът и попечителят се вписват във воден от органа по настойничеството и по попечителството по постоянния адрес на поставения под настойничество или под попечителство регистър (чл. 174, ал. 1 СК).
След вписването в регистъра се издава удостоверение за настойничество и попечителство, което е официален документ и с него настойникът или попечителят може да докаже качеството си на такъв.

Установен ред за извършване на административната услуга

I. Компетентен орган

Съобразно разпоредбата на чл. 154 СК орган по настойничеството и по попечителството е кметът на общината или определено от него длъжностно лице.
Всяко лице, на което стане известно, че е необходимо учредяване на настойничество или на попечителство, е задължено да уведоми органа по настойничество и по попечителство (чл. 153, ал. 3 СК). В случай че детето е настанено в специализирана институция, уведомлението се прави от директора в 7-дневен срок от настаняването.
Забележка: Когато се отнася до дете, следва да се уведоми и дирекция "Социално подпомагане".
В случаите на настойничество и попечителство по право, извън случаите на дете с неизвестни родители, заявлението следва да се подаде от съпруга или родителите на поставения под пълно или ограничено запрещение.
Не могат да бъдат членове на настойнически съвет, попечители и заместник-попечители недееспособните, лишените от родителски права и осъдените за умишлени престъпления (чл. 158 СК).

II. Необходими документи

В случаите на настойничество и попечителство по право, заявителите следва да представят в община Мъглиж следните документи:
1. заявление – свободен текст;
2. документи за самоличност на родителите или дееспособния съпруг;
3. документ от психиатричен диспансер, че настойникът (попечителят) не се води на отчет;
4. свидетелство за съдимост на настойника (попечителя);
5. съдебно решение за поставяне под пълно или ограничено запрещение на лицето, за което се изисква удостоверение за настойничество;
6. за малолетни и непълнолетни – препис-извлечение от акт за смърт на родител и/или документ, удостоверяващ невъзможността да се упражняват родителски права.

III. Технологичен път на административната услуга

До органа по настойничество и попечителство се адресира заявление, към което се прилагат всички необходими документи.
При постъпване на документи, удостоверяващи необходимостта от назначаване на настойник или попечител, уведомление за необходимост от учредяване на настойничество или на попечителство, органът по настойничеството и по попечителството е длъжен да назначи настойнически съвет или попечител и заместник-попечител в 30-дневен срок, като срокът тече от получаването на препис от съдебно решение за поставяне под запрещение или за лишаване от родителски права, както и от узнаването за смъртта на родителя (арг. от чл. 155, ал. 1 СК).
В случаите на постъпване на уведомление за необходимост от учредяване на настойничество или на попечителство органът по настойничеството и по попечителството незабавно извършва проверка и ако са налице основанията за това, назначава настойнически съвет или попечител и заместник-попечител в горепосочения 30-дневен срок (арг. от 155, ал. 2 СК).

Забележка: Органът по настойничеството и по попечителството задължително изслушва детето при условията на чл. 15 от Закона за закрила на детето и взема становище от дирекция "Социално подпомагане". При учредяване на попечителство върху поставен под ограничено запрещение се изслушва и запретеният.
Органът по настойничеството и по попечителството по постоянния адрес на лицето назначава настойник, заместник-настойник и двама съветници измежду роднините и близките на малолетния или на поставения под пълно запрещение, които най-добре ще се грижат за неговите интереси и са дали писмено съгласие за това. Те образуват настойнически съвет. В състава на настойническия съвет могат да се включват и други подходящи лица.
Органът по настойничеството и по попечителството по постоянния адрес на лицето назначава попечител и заместник-попечител измежду горепосочените лица, които са дали писмено съгласие за това (чл. 157 СК).
До вземането на решение за учредяване на настойничество или попечителство органът по настойничеството и по попечителството взема охранителни мерки за личността и имуществото на лицето, което трябва да бъде поставено под настойничество или попечителство, като лично или чрез определено от него лице извършва опис на имуществото. При нужда органът по настойничеството и по попечителството може да възложи на определено лице да изпълнява временно настойнически или попечителски функции.

Забележка: При учредяване на настойничество или попечителство над дете органът по настойничеството и по попечителството може да поиска от дирекция "Социално подпомагане" предприемането на подходящи мерки за закрила (чл. 159, ал. 2 СК).
При назначаване на настойнически съвет или на попечител и заместник-попечител, както и в случаите, когато настойник или попечител е дееспособният съпруг или родителите, настойникът и попечителят се вписват във водения от органа по настойничеството и по попечителството регистър, въз основа на който се издават и удостоверенията за настойничество и попечителство.
В случаите на подадено заявление от дееспособния съпруг или от родителите на поставеното под пълно или ограничено запрещение лице, вписването в регистъра се извършва въз основата на подаденото заявление, след което се издава и удостоверение.
След връчването на удостоверението на заявителя преписката се архивира.

IV. Обжалване на действията на органа по настойничеството и по попечителството

Действията на органа по настойничеството и по попечителството, както и отказът да се учреди настойничество или попечителство или да се вземат предвидените от СК охранителни мерки, могат да се обжалват от заинтересованите лица или от прокурора пред районния съд. Това право има и дирекция "Социално подпомагане" в случаите, които се отнасят до деца. Решението на районния съд е по същество и не подлежи на обжалване (чл. 161 СК).

V. Такси

За извършване на настоящата услуга не се дължат такси.

 

Анкета

Определяте ли страницата на Общинска Администрация за функционална, с точна и коректна информация?