Община мъглиж - официален сайт

Издаване на удостоверения за настойничество и попечителство (учредено по реда на чл. 155 от СК и по право - по чл. 173 от СК)

На основание на:

Семеен кодекс - чл. 153, и следващи

Необходими документи:

- заявление
- документ за самоличност на родите лите (настойнически съвет),попечителите
- свидетелство за съдимост
- Съдебно решение за поставяне под пълно запрещение

Срок за изпълнение: 5 дни

Цена: безплатно

Срок на валидност: до промяна в съвета по настойничество или попечителство

Място: Информационен център - Мъглиж

Формуляри: Получават се и се попълват в Информационен център - Мъглиж

Анкета

Определяте ли страницата на Общинска Администрация за функционална, с точна и коректна информация?