Община мъглиж - официален сайт

Издаване на удостоверения за настойничество и попечителство (учредено по реда на чл. 155 от СК и по право - по чл. 173 от СК)

На основание на:

Семеен кодекс - чл. 153, и следващи

Необходими документи:

- заявление
- документ за самоличност на родите лите (настойнически съвет),попечителите
- свидетелство за съдимост
- Съдебно решение за поставяне под пълно запрещение

Срок за изпълнение:

- 5 дни – обикновена
- 3 дни – бърза

Цена: безплатно

Срок на валидност: до промяна в съвета по настойничество или попечителство

Място: Информационен център - Мъглиж

Процедура по предоставяне на административната услуга:

Заявлението, заедно с приложените документи, се приема от специалист в служба ЦУИГ в Oбщинска администрация - Мъглиж. Заявлението се регистрира в електронната система за документооборот, след което специалистът в ЦУИГ насочва преписката към секретаря на Общината. Секретарят на общината и главният юрискосулт извършват проверка на подадените документи и заявителите лично попълват изискуемите декларации в присъствието на длъжностните лица.
Удостоверението за настойничество и попечителство се получава от заявителя в стая 204 от Секретаря на общината.

Формуляри: Получават се и се попълват в Информационен център - Мъглиж

Анкета

Определяте ли страницата на Общинска Администрация за функционална, с точна и коректна информация?