Община мъглиж - официален сайт

Издаване на Заповед за допълване на издадено Разрешение за строеж

Формуляри

Заявление

Законно основание

Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Мъглиж

Закон за устройство на територията

Определение

Настоящата услуга има за цел да опише условията и реда за издаване на Заповед за допълване на издадено Разрешение за строеж.

Установен ред за извършване на административната услуга

I. Компетентен орган

Компетентните лица за извършване на услугата е упълномощено от кмета на Община Мъглиж длъжностно лице – Главен Архитект. Заявители могат да бъдат както физически така и юридически лица.

II. Необходими документи

- Документи за собственост;
- Удостоверения за наследници (при необходимост) - копие;
- Разрешение за строеж - оригинал;
- Одобрен проект по всички необходими части с приложена Оценка на съоветствие на инвестиционния проект със съответните изисквания на строеж;
- Нотариално заверени декларации - съгласие от заинтерисованите лица по чл.149 ал.2 от ЗУТ;
- Договор с нотариална заверка на подписите за преминаване през чужд имот по реда на чл.192 ЗУТ, ако се налага;
- Договор с нотариална заверка на подписите за прокарване на отклонения от общите мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура през чужд имот по реда на чл.193 ЗУТ, ако се налага;
- Извадка от План за застрояване;
- Оригинална скица на поземлен имот, съгласувана с екслоатационните предприятия, поддържащи инженерната инфраструктура;
- Квитанция за платена такса.

Срок: 7 дни

III. Технологичен път на административната услуга

Заявлението се подава в Центъра за услуги и информация на гражданите (ЦУИГ) в сградата на община Мъглиж.
Образуваната въз основа на заявлението преписка се насочва, в рамките на един ден към Главния архитект на Община Мъглиж.

IV. Такса:

Съгласно Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Мъглиж.

 

Анкета

Определяте ли страницата на Общинска Администрация за функционална, с точна и коректна информация?