Община мъглиж - официален сайт

Издаване на заповед за учредяване на право на прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура през чужди имоти

На основание на:

Закон за устройство на територията - чл. 193, ал. 3

Необходими документи:

- актуална скица
- задание
- пазарна оценка
- квитанция към приходен касов ордер

Срок на валидност: 6 месеца

Процедура по предоставяне на административната услуга:

Заявлението, заедно с приложените документи, се приема от специалист в ЦУИГ към общинска администрация – Мъглиж.
Заявлението се регистрира в електронната система за документооборот, след което специалистът в ЦУИГ насочва преписката към Кмета на общината. След това преписката се пренасочва към Директора на дирекция „И и УТ”, а той към съответния служител. След запознаване с подаденото заявление Преписката постъпва при съответния служител, който:
1. Проучва по представената скица - извадка, документи за собственост, документация в общинската администрация, следните обстоятелства:
1.1. предвижданията на действащия ПУП или състоянието на поземления имот/имоти по действащия КП или КК;
1.2. наличието на условията за прилагане на чл. 193 от ЗУТ, като съобразява и изискванията на специалните нормативни актове - ЗЕ, ЗЕС и др.;
2. Уведомява заинтересуваните лица за началото на процедурата;
3. Изготвя проект на заповед за отклонението, като прилага като неразделна част към нея скицата с нанесеното отклонение;
4. В тридневен срок от издаването на заповедта уведомява заинтересованите лица - заявителя и възложителите (собствениците и носителите на ограничени вещни права) на засегнатите поземлени имоти, включително тези, които не са участвали в производството.
Когато не е постигнато съгласие между собствениците на служещите поземлените имоти и друго техническо решение е явно икономически нецелесъобразно, правото на прокарване на отклоненията се учредява със заповед на кмета на общината (чл. 193, ал. 3 от ЗУТ).
Правото да се прокарат отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура през общински поземлени имоти се учредява когато друго техническо решение е явно икономически нецелесъобразно със заповед на кмета на общината (чл. 193, ал. 4 от ЗУТ).
Заповедта или отказът за издаването й могат да се обжалват относно тяхната законосъобразност по съдебен ред по реда на чл. 213 и чл. 215, ал. 1 от ЗУТ от заявителя - собственик на господстващия имот или от собствениците или носители на ограничени вещни права в служещия имот.
Обжалването на заповедта на кмета се извършва в 14-дневен срок от съобщаването й пред Старозагорския административен съд, (чл. 215, ал. 1 от ЗУТ).
Подадената жалба спира действието на заповедта до постановяване на необжалваем съдебен акт.
Заповедта, издадена по чл. 193, ал.3 от ЗУТ, се вписва в имотния регистър по партидата на поземления/ те имот/ и, който/ които се обслужва/ т от учреденото право да се прокарат отклоненията от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура и по партидата на поземления имот, през който ще се прокарат отклоненията от общите мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура;
Заповедта, издадена по чл. 193, ал.4 от ЗУТ, се вписва в имотния регистър по партидата на поземления имот, който се обслужва от учреденото право на преминаване, по партидата на общинския поземлен имот, върху който е учредено право на преминаване, и в акта за общинска собственост.

 Техническа такса: според пазарна оценка от лицензиран оценител

Формуляр: Заявление

Анкета

Определяте ли страницата на Общинска Администрация за функционална, с точна и коректна информация?