Община мъглиж - официален сайт

Издаване на заповед за учредяване право на преминаване през чужди поземлени имоти

На основание на:

Закон за устройство на територията - чл. 192, ал. 2 и ал.3

Необходими документи:

- актуална скица
- задание
- пазарна оценка
- квитанция към приходен касов ордер

Срок на изпълнение: 14 дни

Срок на валидност: 6 месеца

Процедура по предоставяне на административната услуга:

Заявлението, заедно с приложените документи, се приема от специалист в ЦУИГ към общинска администрация – Мъглиж.
Заявлението се регистрира в електронната система за документооборот, след което специалистът в ЦУИГ насочва преписката към Кмета на общината. След това преписката се пренасочва към Директора на дирекция „И и УТ”, а той към съответния служител. След запознаване с подаденото заявление преписката постъпва при съответния служител, който:
1. Проучва по представената скица, документи за собственост, документация в общинската администрация и предложения проход следните обстоятелства:
1.1. предвижданията на действащия ПУП или състоянието на поземления имот /имоти по действащия КП или КК;
1.2. наличието на условията за прилагане на чл. 192 от ЗУТ, като съобразява и изискванията на специалните нормативни актове - ЗЕ, ЗЕС и др.;
2. Уведомява заинтересуваните лица за началото на процедурата;
3. Изготвя проект на заповед за установяване правото на преминаване, като прилага като неразделна част към нея скицата с нанесените граници на прохода;
4. В тридневен срок от издаването на заповедта уведомява заинтересованите лица - заявителя и възложителите (собствениците и носителите на ограничени вещни права) на засегнатите поземлени имоти, включително тези, които не са участвали в производството.
Заповедта или отказът за издаването й имат характера на индивидуален административен акт и могат да се обжалват относно тяхната законосъобразност по съдебен ред по реда на чл. 213 и чл. 215, ал. 1 от ЗУТ от заявителя - собственик на господстващия имот или от собствениците или носители на ограничени вещни права в служещия имот.
Обжалването на заповедта на кмета се извършва в 14-дневен срок от съобщаването й пред Старозагорския административен съд, (чл. 215, ал. 1 от ЗУТ).
Подадената жалба спира действието на заповедта до постановяване на необжалваем съдебен акт.
Правото на преминаване през общински поземлени имоти се учредява, когато друго техническо решение е явно икономически нецелесъобразно, със заповед на кмета на общината.
Заповедта за учредяване право на преминаване през общински поземлен имот се вписва в имотния регистър по партидата на поземления имот, който се обслужва от учреденото право на преминаване, по партидата на общинския поземлен имот, върху който е учредено право на преминаване, и в акта за общинска собственост.

Техническа такса:

Изчислява се според пазарната оценка

Формуляр: Заявление

Анкета

Определяте ли страницата на Общинска Администрация за функционална, с точна и коректна информация?