Община мъглиж - официален сайт

Издаване на заверен препис или копие от личен регистрационен картон или страница от семейния регистър на населението

На основание на:

• Закон за гражданската регистрация - чл. 106, ал. 1, т. 1, във връзка с; чл. 102, ал. 1, т. 3
• Закон за местните данъци и такси - чл. 110, ал. 1, т. 13

Необходими документи:

- заявление
- документ за самоличност
- пълномощно, ако не е правоимащото лицe, за което са съставените актове.
- удостоверение от съда при необходимост

Срок за изпълнение и цена:

- 24 часа - 2 лв. на страница

Срок на валидност: до промяна на данните в акта

Място: Информационен център – Мъглиж и кметствата по населени места в общината

Процедура по предоставяне на административната услуга:


Актовете за гражданско състояние на лицата са: акт за раждане, акт за сключване на граждански брак и акт за смърт (чл. 34, ал. 1 от ЗГР). Те имат конститутивно действие. Съставени по установения в Закона за гражданската регистрация ред, имат доказателствена сила за отразените в тях данни до доказване на тяхната неистинност.
Заверен препис или копие от личен регистрационен картон или страница от семейния регистър на населението могат да се издават на лицата, за които се отнасят съставените актове, на изрично упълномощени от тях други лица или по реда на Гражданския процесуален кодекс и на Наказателно-процесуалния кодекс. Следователно заявлението се подава от титуляр, наследник/ ци на покойник, родител или настойник или пълномощник на титуляра.
Компетентен да извърши услугата е определен от кмета на общината /кметството служител от общинската администрация.
Заявителят подава заявление лично или чрез упълномощено с нотариално заверено пълномощно лице в „Център за информационно и услуги на гражданите” (ЦИУГ) в община Мъглиж или в кметствата по постоянен адрес на заявителя. Към заявлението се прилагат необходимите документи. Заявителят следва да заплати дължимата такса за извършване на услугата, за което получава квитанция. След приемане на документите, упълномощеният служител извършва проверка и изготвя препис или заверено копие от ЛРК или семейния регистър.
Изготвеният препис /заверено копие се предоставя на заявителя или на упълномощеното от него лице.

Формуляр: изтегли

Анкета

Определяте ли страницата на Общинска Администрация за функционална, с точна и коректна информация?