Община мъглиж - официален сайт

Издаване на заверен препис или копие от личен регистрационен картон или страница от семейния регистър на населението

На основание на:

• Закон за гражданската регистрация - чл. 106, ал. 1, т. 1, във връзка с; чл. 102, ал. 1, т. 3
• Закон за местните данъци и такси - чл. 110, ал. 1, т. 13

Необходими документи:

- заявление
- документ за самоличност
- пълномощно, ако не е правоимащото лицe, за което са съставените актове.
- удостоверение от съда при необходимост

Срок за изпълнение и цена:

- 1 ден - 2 лв. на страница

Срок на валидност: до промяна на данните в акта

Място: Информационен център - Мъглиж

Формуляр: изтегли

Анкета

Определяте ли страницата на Общинска Администрация за функционална, с точна и коректна информация?