Община мъглиж - официален сайт

Издаване на заверени копия от документи относно общинска собственост

Формуляри

ЗАЯВЛЕНИЕ

Законно основание

Административно процесуален кодекс (АПК)
чл. 62, ал. 2 от Закона за общинската собственост (ЗОС)
Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи-общинска собственост на община Мъглиж
чл. 36 т.11 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Мъглиж

Определение

Целта на настоящата услуга е да укаже условията и реда, при които се издават заверени копия от документи, съхранявани в архива на дирекция "Инвестиции, Общинска собственост и Устройство на територията" – заповеди, договори, протоколи по отчуждителни преписки.

Установен ред за извършване на административната услуга

I. Компетентен орган

Компетентният орган е кметът на общината.
Заявители могат да бъдат физически и юридически лица, заинтересувани да получат заверено копие от съответния документ.

II. Необходими документи

Административната услуга започва с подаване на писмено заявление от заинтересуваното лице, към което прилага документ за платена такса.

III. Технологичен път на административната услуга

Заявлението се подава в Центъра за услуги и информация на гражданите (ЦУИГ) в сградата на община Мъглиж, след което се насочва към младши експерт „Общинска собственост”, който преглежда документите.
Образуваната въз основа на заявлението преписка се насочва, в рамките на един ден, към дирекция "Инвестиции, Общинска собственост и Устройство на територията", където се разпределя за разглеждане на искането и изготвяне на заверен препис от искания документ. В зависимост от характера на документа, преписът се изготвя младши експерт „Общинска собственост”, и се предоставя в ЦУИГ за връчването му на заявителя.

Срокът за предоставяне на услугата е 7 дни.

IV. Такси

Таксата за издаване на копия от документи в община Мъглиж е 5,00 лв.

 

Анкета

Определяте ли страницата на Общинска Администрация за функционална, с точна и коректна информация?