Община мъглиж - официален сайт

Издаване разрешение за изработване на подробни устройствени планове

На основание на:

Закон за устройство на територията - чл. 124а, ал.1, ал. 2 и ал.7

Необходими документи:

- Техническо задание
- скица
- документ за собственост и проект предложение

Срок на изпълнение: едномесечен

Срок на валидност: безсрочен

Процедура по предоставяне на административната услуга:

Искането, заедно с приложените документи, се приема от специалист в ЦУИГ към общинска администрация – Мъглиж.
Искането се регистрира в електронната система за документооборот, като заявителят заплаща дължимата такса за услугата в ЦУИГ, след което специалистът в ЦУИГ насочва преписката към Кмета на общината.
След което преписката се пренасочва към главния архитект за становище и към Директора на дирекция „И и УТ”, а той към съответния служител.
След запознаване с подаденото заявление Преписката постъпва при съответния служител. На база представените документи главният архитект издава становище на основание чл. 135, ал.4, т.1 от ЗУТ.
Когато предложението за изработване на проект за ПУП е за селищно образувание с национално значение, както и за поземлени имоти извън границите на урбанизираните територии и когато с предложението за изработване на ПУП се засяга общинска собственост (частна и/или публична) служителят подготвя предложение от името на кмета на общината до общинския съвет за решение за съгласие и/ или за разрешаване изработване на проект за ПУП съгласно изискванията на чл. 21, ал. 1, т.8 и т.11 от ЗМСМА.
На основание чл. 124а, ал.1 от ЗУТ разрешението за изработване на проект за ПУП се дава в едномесечен срок от постъпването на искането за разрешение. Когато предложението за изработване на проект за ПУП е в обхват до един квартал, служителят подготвя заповед на кмета на общината за разрешаване.
На основание чл. 124а, ал.1 от ЗУТ разрешението за изработване на проект за ПУП се дава в едномесечен срок от постъпването на искането за разрешение. Служителят съобщава Заповедта на заинтересуваните лица при условията и по реда на Административнопроцесуалния кодекс (чл. 129, ал. 2 от ЗУТ). Заповедта подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването ứ.
На основание разпоредбите на чл. 124б, ал.1 от ЗУТ с разрешенията по чл. 124 и 124а се одобряват заданията по чл. 125 от ЗУТ. Разрешенията по чл. 124а, ал. 5 от ЗУТ се дават в едномесечен срок от постъпване на искането за разрешение.
Съгласно разпоредбите на чл. 124б, ал.4 от ЗУТ Решенията и заповедите по чл. 124 и 124а не подлежат на оспорване.
На основание разпоредбите на чл. 124б, ал.2 от ЗУТ решението на общинския съвет и заповедта на кмета на общината по чл.124а от ЗУТ се разгласяват с обявление, изготвено от служителя в Дирекция „И и УТ”, което се поставя на определените за това места в сградата на общината, района или кметството, както и на други подходящи места в съответната територия - предмет на плана, и се публикуват на интернет страницата на общината и в един местен вестник.
На основание чл. 124б, ал.5 от ЗУТ отказите за издаване на разрешение за изработване на устройствен план по чл. 124а, ал. 5 се дават с мотивирано решение или заповед на компетентния орган в едномесечен срок от постъпване на искането.
Отказите се съобщават по реда на Административнопроцесуалния кодекс и могат да бъдат оспорвани по реда на чл. 215.
Мотивираните предписания на кмета на общината спират прилагането на действащите устройствени планове в частите, за които се отнасят на основание чл. 135, ал. 6 от ЗУТ.
Мотивираните предписания се вписват от служителя в регистъра по чл. 5, ал. 5 от ЗУТ.
Издаденото Решение на ОБС – Мъглиж и/ или издадената Заповед на Кмета на общината се получава в дирекция „И и УТ” от заявителя.

Техническа такса:

10.00 лв.

Формуляр: Заявление

Анкета

Определяте ли страницата на Общинска Администрация за функционална, с точна и коректна информация?