Община мъглиж - официален сайт

Издаване скица-виза за проучване и проектиране

На основание на:

Закон за устройство на територията - чл. 140, ал.1

Необходими документи:

- документ за собственост

Срок на изпълнение: 14 дни

Срок на валидност: 6 месеца.

Процедура по предоставяне на административната услуга:

Заявлението, заедно с приложените документи, се приема от специалист в ЦУИГ към общинска администрация – Мъглиж.
Заявлението се регистрира в електронната система за документооборот, като заявителят заплаща дължимата такса в зависимост от вида на услугата в данъчната служба, след което специалистът в ЦУИГ насочва преписката към главния архитект на общината.
Когато приложената скица е издадена от СГКК- Стара Загора и за населеното място има действащ регулационен план, преписката се пренасочва от главния архитект към служител в дирекция „И и УТ” за изчертаване на скица от действащ регулационен план на населеното място. След разглеждане на предоставените документи главният архитект издава виза за проучване и проектиране.
След издаване на визата за проектиране същата се съобщава на заинтересуваните лица по чл. 131 от ЗУТ.
Издадената виза се получава в дирекция „И и УТ” от заявителя.

 
Техническа такса:

- обикновенна - 20 лв.
- бърза - 30 лв.
- експресна - 40 лв.

Формуляр: Заявление

Анкета

Определяте ли страницата на Общинска Администрация за функционална, с точна и коректна информация?