Община мъглиж - официален сайт

Издаване заповед за осигуряване достъп в недвижими имоти

На основание на:

Закон за устройство на територията - чл. 194, ал. 3

Необходими документи:

- нотариален акт
- Разрешение за Строеж

Срок на изпълнение: 14 дни

Срок на валидност: до извършване на СМР

Процедура по предоставяне на административната услуга:

Заявлението, заедно с приложените документи, се приема от специалист в ЦУИГ към общинска администрация – Мъглиж.
Заявлението се регистрира в електронната система за документооборот, след което специалистът в ЦУИГ насочва преписката към Кмета на общината. След това преписката се пренасочва към dиректора на дирекция „И и УТ” , а той към съответния служител. След запознаване с подаденото заявление Преписката постъпва при съответния служител, който:
1. Проучва предложението за свободен достъп по представената скица – извадка, документи за собственост, документация в общинската администрация и преценява следните обстоятелства:
1.1. предвижданията на действащия ПУП и състоянието на поземления имот/ имоти по действащия ПУП, КП или КК;
1.2. наличието на условията за прилагане на чл. 194 от ЗУТ.
2. Уведомява заинтересуваните лица за началото на процедурата;
3. Изготвя проект на заповед за установяване правото на свободен достъп, като прилага като неразделна част към нея скицата с нанесените параметри на достъп.
4. В тридневен срок от издаването на заповедта уведомява заинтересованите лица - заявителя и собствениците, носителите на ограничени вещни права и обитателите на засегнатите поземлени имоти, включително тези, които не са участвали в производството.
Заповедта или отказът за издаването й имат характера на индивидуален административен акт и могат да се обжалват относно тяхната законосъобразност по съдебен ред по реда на чл. 213 и чл. 215, ал. 1 от ЗУТ от заявителя - собственик на поземления имот, който обслужва свободния достъп или от собствениците или носителите на ограничени вещни права и обитателите на засегнатите недвижими имоти.
Жалбата се подава чрез кмета на общината в 14-дневен срок от съобщаването й пред Старозагорския административен съд, (чл. 215, ал. 1 от ЗУТ).

Техническа такса:

от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Мъглиж

Формуляр: Заявление

Анкета

Определяте ли страницата на Общинска Администрация за функционална, с точна и коректна информация?