Община мъглиж - официален сайт

Измерване, кубиране и маркиране на дървесина, добита извън горския фонд

На основание на:

Правилник за прилагане на Закона за горите - чл. 131

Необходими документи за извършване на услугата:

Заявление по образец

Място за извършване на АУ (общински център/кметство/км.наместничество): общински център

Срок за извършване на услугата: 14 дни

Процедура по извършване на административната услуга:

Заявлението и приложените документи се подават в ЦУИГ - Мъглиж и насочват към директора на дирекция „ УРХДЕИОС”, а директорът насочва преписката към експерт
„ Земеделие и гори ”. Компетентното длъжностно лице разглежда представените документи
Таксата се заплаща на касата на служба МДТ – Мъглиж.
Длъжностно лице - маркировач , определено от кмета на общината, извършва маркировката на дървесината и издава превозен билет. Услугата се предоставя на съответния терен.

Такса/цена за извършване на услугата: 0,60 лв. за 1куб.м. пространствен

Формуляр: Заявление

Анкета

Определяте ли страницата на Общинска Администрация за функционална, с точна и коректна информация?