Община мъглиж - официален сайт

Категоризация на места за настаняване

Формуляри

Заявление

Законно основание

Чл. 50 от Закона за туризма (ЗТ)

Чл. 2, ал. 1, т. 1, т. 2 и ал. 2 от Тарифата за таксите, които се събират по Закона за туризма

Определение

Настоящата услуга има за цел да опише условията и реда за категоризация на местата за настаняване.
Категоризацията на местата за настаняване се извършва от министъра на икономиката, енергетиката и туризма или от кмета на общината съобразно категорията и вида на туристическия обект.

Министърът на икономиката, енергетиката и туризма или оправомощено от него длъжностно лице определя категорията на:
1. местата за настаняване клас "А":
- хотели - категория "три звезди", "четири звезди" и "пет звезди", и прилежащите към тях заведения за хранене и развлечения;
- апартаментни туристически комплекси - "две звезди", "три звезди", "четири звезди" или "пет звезди";
- вилни селища - "три звезди", "четири звезди" или "пет звезди";
- туристически селища - "две звезди", "три звезди" или "четири звезди";
- вили - "три звезди", "четири звезди" или "пет звезди";
2. туристическите хижи, туристическите учебни центрове, туристическите спални.

Кметът на общината или оправомощено от него длъжностно лице по предложение на Общинска експертна комисия по категоризация на туристически обекти (ОЕККТО) определя категорията на:
1. местата за настаняване клас "А":
- хотели - категория "една звезда" и "две звезди", и прилежащите към тях заведения за хранене и развлечения;
- мотели - всички категории, и прилежащите към тях заведения за хранене и развлечения;
2. местата за настаняване клас "Б":
- семейни хотели, хостели - "една звезда", "две звезди" или "три звезди",
- пансиони - "една звезда" или "две звезди";
- почивни станции, стаи за гости, апартаменти за гости, къщи за гости, бунгала, къмпинги - "една звезда", "две звезди" или "три звезди".
Заведенията за хранене и развлечения, прилежащи към местата за настаняване, могат да получат категория, различна от тази на мястото за настаняване, като разликата между тях е не повече от една звезда.

Категорията на местата за настаняване се определя на базата на съответствие с минималните задължителни изисквания за изграждане, обзавеждане и оборудване, обслужване, предлагани услуги и професионална и езикова квалификация на персонала.
На категоризираните места за настаняване се издава категорийна символика в зависимост от техния вид и категория, включваща удостоверение и табела, които се поставят на видно място в обекта. Категорийната символика е унифицирана и се издава по образец, утвърден от министъра на икономиката, енергетиката и туризма.

Срокът на издаденото удостоверение за определена категория на местата за настаняване е 5 години.

Категоризираните места за настаняване и лицата, извършващи дейността в тях, се вписват в общински регистър - част от Националния туристически регистър.

Установен ред за извършване на административната услуга

I. Компетентен орган - кмета на Община Мъглиж или оправомощено от него длъжностно лице.

Заявител е всяко лице, което има правото да извършва хотелиерство, а именно да:
- е търговец по смисъла на Търговския закон или е юридическо лице, което има право по силата на друг закон да извършва стопанска дейност, включително по законодателството на друга държава - членка на Европейския съюз;
- не е в производство по несъстоятелност или в ликвидация;
- има персонал с изискуемото образование и езикова квалификация, като за управленския персонал се изисква и стаж.

II. Необходими документи

Лицето, което ще извършва хотелиерство в място за настаняване, или упълномощено от него лице подава до кмета на Община Мъглиж заявление за категоризиране по образец, към което прилага:
1. декларация по образец за регистрация в търговския регистър с посочване на ЕИК или копия от документи, удостоверяващи, че лицето има право по силата на друг закон да извършва стопанска дейност, включително по законодателството на друга държава - членка на Европейския съюз;
2. декларация, че лицето не е в ликвидация - за лицата, които не са търговци;
3. справка по образец за професионалната и езиковата квалификация на персонала в обекта;
4. копия на документите, удостоверяващи образованието и/или професионалната квалификация, стаж в туризма и езиковата квалификация на управителя на туристическия обект, съгласно изискванията за заявения вид и категория на туристическия обект;
5. формуляр по образец за определяне на категорията;
6. копия на документите за собственост на обекта или копие от договора за наем или от друг договор, от който е видно, че са налице условия лицето да извършва съответната туристическа дейност в обекта;
7. документ, удостоверяващ въвеждането на обекта в експлоатация, или друг документ, удостоверяващ законността на обекта, при спазване изискванията на Закона за устройство на територията;
8. изрично пълномощно в оригинал, когато заявлението се подава от пълномощник;
9. документ за платена такса за разглеждане на документи за категоризиране съгласно Тарифа за таксите, които се събират по Закона за туризма.

Лицето, което ще извършва настаняване в стаи за гости, апартаменти за гости или къщи за гости, или упълномощено от него лице подава до кмета на Община Стара Загора заявление за категоризиране по образец, към което прилага:
- формуляр по образец за определяне на категорията;
- копие на документа за собственост на обекта или копие от договора за наем или от друг договор, от който е видно, че са налице условия лицето да извършва съответната туристическа дейност в обекта - в случай че това лице е различно от собственика на обекта;
-изрично пълномощно в оригинал, когато заявлението се подава от пълномощник;
- документ за платена такса за разглеждане на документи за категоризиране съгласно Тарифа за таксите, които се събират по Закона за туризма.

III. Технологичен път на административната услуга

Заявлението и приложените към него документи се подават в Центъра за услуги и информация на гражданите.
Заявлението се насочва към директор дирекция „УРХДЕИ”, който го резолира към Главен експерт „Стопански дейности”.
Той разглежда заявлението и приложените към него документи в 14-дневен срок от постъпването му и след като констатира, че представените документи съответстват на изискванията на Закона за туризма, се произнася по тях с мотивирано предложение до кмета на Община Мъглиж или до оправомощено от него длъжностно лице да открие процедура по категоризиране на туристическия обект и да издаде временно удостоверение за откритата процедура по категоризиране.

Временното удостоверение е със срок на валидност два месеца.

В случай на констатирана непълнота или нередовност на представените документи в срок 10 работни дни от датата на заседанието писмено уведомява заявителя и определя 14-дневен срок от получаване на уведомлението за отстраняването им. Срокът за разглеждане на документите спира да тече до датата на отстраняване на непълнотата и/или нередовността.

Ако в указания по-горе срок непълнотите и/или нередовностите не бъдат отстранени, кмета на Кмета на Община Мъглиж или оправомощено от него длъжностно лице въз основа на предложението на Главен експерт „Стопански дейности” в срока на временното удостоверение за открита процедура определя вида и категорията на обекта и издава удостоверение за определена категория или със заповед мотивирано отказва определянето на категория.
Определянето на категория на прилежащите към местата за настаняване заведения за хранене и развлечения се извършва в сроковете, предвидени за заявената категория на съответното място за настаняване.
На категоризираните туристически обекти се издава категорийна символика в 14-дневен срок от датата на заповедта за определяне на категория. Категорийната символика включва удостоверение и табела. Категорийната символика е унифицирана и се издава по образец, утвърден от министъра на икономиката, енергетиката и туризма.
Издаденото удостоверение за определена категория на туристическите обекти е безсрочно.
Категорийната символика се получава лично или чрез упълномощен представител от заявителя.
Отказът за откриване на процедура по категоризиране и за определяне на категория на туристическия обект подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
Категоризираните туристически обекти и лицата, извършващи дейността в тях, се вписват в общински регистър - част от Националния туристически регистър.

Срокът за изпълнение на услугата е 60 дни.

IV. Такси

1. За категоризиране на: хотели, мотели, вилни и туристически селища, се събират следните такси:
- до 30 стаи - 500 лева;
- от 31 до 150 стаи - 1000 лева;
- от 151 до 300 стаи - 1870 лева;
- от 301 до 500 стаи - 2750 лева;
- над 500 стаи - 5000 лева;

2. за категоризиране на места за настаняване - пансиони, почивни станции, семейни хотели, самостоятелни стаи, вили, къщи, бунгала, къмпинги и туристически хижи:
- до 20 стаи - 250 лева;
- от 21 до 40 стаи - 500 лева;
- от 40 до 60 стаи - 940 лева;
- от 61 до 100 стаи - 2500 лева;
- над 100 стаи - 5000 лева;
- за едно легло в самостоятелна стая - 10 лева;
- за едно легло в туристическа хижа - 10 лева.

При подаване на заявлението за категоризиране се заплаща 1/2 от съответната такса, а при получаване на категорийната символика, включваща удостоверение и табела - втората половина от таксата (чл. 2, ал. 1, т. 1 и 2, ал. 2 от Тарифата за таксите, които се събират по Закона за туризма).

 

Анкета

Определяте ли страницата на Общинска Администрация за функционална, с точна и коректна информация?