Община мъглиж - официален сайт

Категоризация на заведения за хранене и развлечения

Формуляри

Заявление

Законно основание

Чл. 50 от Закона за туризма (ЗТ)

Чл. 2, ал. 1, т. 3 и ал. 2 от Тарифата за таксите, които се събират по Закона за туризма

Определение

Настоящата услуга има за цел да опише условията и реда за категоризация на заведения за хранене и развлечения.
Съгласно Закона за туризма на категоризиране подлежат самостоятелните заведения за хранене и развлечения и прилежащите към местата за настаняване заведения за хранене и развлечения, независимо от вида на тяхната собственост и начина на управлението им. Категоризацията на туристическите обекти се извършва от министъра на икономиката, енергетиката и туризма или от кмета на общината съобразно категорията и вида на обекта.

Министърът на икономиката, енергетиката и туризма или оправомощено от него длъжностно лице определя категорията на:
1. самостоятелните заведения за хранене и развлечения – ресторанти, заведения за бързо обслужване, питейни заведения, кафе-сладкарници и барове - категория "четири звезди" и "пет звезди";
2. прилежащите към категоризираните от него места за настаняване, заведения за хранене и развлечения.

Кметът на общината или оправомощено от него длъжностно лице по предложение на Общинска експертна комисия по категоризация на туристически обекти (ОЕККТО) определя категорията на:
1. самостоятелните заведения за хранене и развлечения - ресторанти, заведения за бързо обслужване, питейни заведения, кафе-сладкарници и барове – "една звезда", "две звезди" и "три звезди";
2. прилежащите към категоризираните от него места за настаняване, заведения за хранене и развлечения.
Заведенията за хранене и развлечения, прилежащи към местата за настаняване, могат да получат категория, различна от тази на мястото за настаняване, като разликата между тях е не повече от една звезда.

Не подлежат на категоризиране:
- заведения за хранене и развлечения, разположени в учебни и лечебни заведения, както и във ведомства и предприятия, предназначени за ползване само от техни служители и за които няма осигурен свободен достъп за външни посетители;
- заведения за бързо обслужване, чийто капацитет е до 12 места за сядане, или обособени с до 12 места за сядане части от търговски обекти;
- обособени като места за хранене части от помещения или дворове на категоризирани къщи за гости, стаи за гости и хостели, където се предлага домашно приготвена храна само на гостите, вписани в регистъра на настанените туристи на съответния обект;
- ловните бази по Закона за лова и опазване на дивеча.
Категорията на заведения за хранене и развлечения се определя на базата на съответствие с минималните задължителни изисквания за изграждане, обзавеждане и оборудване, обслужване, предлагани услуги и професионална и езикова квалификация на персонала.
На категоризираните заведения за хранене и развлечения се издава категорийна символика в зависимост от техния вид и категория, включваща удостоверение и табела, които се поставят на видно място в обекта. Категорийната символика е унифицирана и се издава по образец, утвърден от министъра на икономиката, енергетиката и туризма.

Срокът на издаденото удостоверение за определена категория на заведенията за хранене и развлечения е 5 години.

Категоризираните заведения за хранене и развлечения и лицата, извършващи дейността в тях, се вписват в общински регистър - част от Националния туристически регистър.

Установен ред за извършване на административната услуга

I. Компетентен орган – кмета на Община Мъглиж или оправомощено от него длъжностно лице.

Заявител е всяко лице, което има правото да извършва ресторантьорство, а именно да:
- е търговец по смисъла на Търговския закон или е юридическо лице, което има право по силата на друг закон да извършва стопанска дейност, включително по законодателството на друга държава - членка на Европейския съюз;
- не е в производство по несъстоятелност или в ликвидация;

- има персонал с изискуемото образование и езикова квалификация, като за управленския персонал се изисква и стаж.

II. Необходими документи

Лицето, което ще извършва ресторантьорство в заведение за хранене и развлечения, или упълномощено от него лице подава до кмета на Община Мъглиж заявление за категоризиране по образец, към което прилага:
1. декларация по образец за регистрация в търговския регистър с посочване на ЕИК или копия от документи, удостоверяващи, че лицето има право по силата на друг закон да извършва стопанска дейност, включително по законодателството на друга държава - членка на Европейския съюз;
2. декларация, че лицето не е в ликвидация - за лицата, които не са търговци;
3. справка по образец за професионалната и езиковата квалификация на персонала в обекта;
4. копия на документите, удостоверяващи образованието и/или професионалната квалификация, стаж в туризма и езиковата квалификация на управителя на туристическия обект, съгласно изискванията за заявения вид и категория на туристическия обект;
5. формуляр по образец за определяне на категорията;
6. копия на документите за собственост на обекта или копие от договора за наем или от друг договор, от който е видно, че са налице условия лицето да извършва съответната туристическа дейност в обекта;
7. документ, удостоверяващ въвеждането на обекта в експлоатация, или друг документ, удостоверяващ законността на обекта, при спазване изискванията на Закона за устройство на територията;
8. изрично пълномощно в оригинал, когато заявлението се подава от пълномощник;

9. документ за платена такса за разглеждане на документи за категоризиране съгласно Тарифа за таксите, които се събират по Закона за туризма.

III. Технологичен път на административната услуга

Заявлението и приложените към него документи се подават в Центъра за услуги и информация на гражданите.
Заявлението се насочва към директор дирекция „УРХДЕИ”, който го резолира към Главен експерт „Стопански дейности”. Той разглежда заявлението и приложените към него документи в 14-дневен срок от постъпването му и след като констатира, че представените документи съответстват на изискванията на Закона за туризма, се произнася по тях с мотивирано предложение до кмета на Община Мъглиж да издаде временно удостоверение за откритата процедура по категоризиране.

Временното удостоверение е със срок на валидност два месеца.
В случай на констатирана непълнота или нередовност на представените документи в срок 10 работни дни от датата на заседанието писмено уведомява заявителя и определя 14-дневен срок от получаване на уведомлението за отстраняването им. Срокът за разглеждане на документите спира да тече до датата на отстраняване на непълнотата и/или нередовността.
Ако в указания по-горе срок непълнотите и/или нередовностите не бъдат отстранени, кмета на Община Мъглиж или оправомощено от него длъжностно лице със заповед отказва определяне на вид и категория на обекта. Заповедта се изпраща на заявителя.

Определянето на категория на прилежащите към местата за настаняване заведения за хранене и развлечения се извършва в сроковете, предвидени за заявената категория на съответното място за настаняване.
На категоризираните туристически обекти се издава категорийна символика в 14-дневен срок от датата на заповедта за определяне на категория. Категорийната символика включва удостоверение и табела. Категорийната символика е унифицирана и се издава по образец, утвърден от министъра на икономиката, енергетиката и туризма.
Издаденото удостоверение за определена категория на туристическите обекти е безсрочно.
Категорийната символика се получава лично или чрез упълномощен представител от заявителя.

Отказът за откриване на процедура по категоризиране и за определяне на категория на туристическия обект подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
Категоризираните туристически обекти и лицата, извършващи дейността в тях, се вписват в общински регистър - част от Националния туристически регистър.

Срокът за изпълнение на услугата е 60 дни.

IV. Такси

За категоризиране на заведения за хранене и развлечения - ресторанти, заведения за бързо обслужване, питейни заведения, кафе-сладкарници и барове, се събират следните такси:
- до 20 места за сядане - 110 лева;
- от 21 до 50 места за сядане - 250 лева;
- от 51 до 150 места за сядане - 500 лева;
- от 151 до 300 места за сядане - 940 лева;
- над 300 места за сядане - 1400 лева.

При подаване на заявлението за категоризиране се заплаща 1/2 от съответната такса, а при получаване на категорийната символика, включваща удостоверение и табела - втората половина от таксата (чл. 2, ал. 1, т. 3, ал. 2 от Тарифа за таксите, които се събират по Закона за туризма).

 

Анкета

Определяте ли страницата на Общинска Администрация за функционална, с точна и коректна информация?