Община мъглиж - официален сайт

Комплектоване и проверка на документи към искане за установяване на българско гражданство

На основание на:
Наредба №1 на министъра на правосъдието и правната евроинтеграция от 19 февруари 1999 г. (обн., ДВ, бр. 19 от 2.03.1999 г.) за прилагане на глава пета от Закона за българското гражданство - чл. 15, ал. 3, във връзка с; чл. 15, ал. 1

Необходими документи:
- молба за установяване наличието на Българско гражданство
- копие на документ за самоличност;
- пълномощно при подаване от пълномощник;
- копие от семеен регистър
- удостоверителни документи за начина на изселване
- копие на изселнически паспорт с превод
- писмо за идентичност на имената
- платежно нареждане за платено такса за издаване на удостоверение – оригинал
- снимки 2 броя

Срок на валидност: 1 година от дата на издаване

Място: Информационен център - Мъглиж

Срок за изпълнение: 1 месец след изпращане на документите

Формуляр: Заявление

Анкета

Определяте ли страницата на Общинска Администрация за функционална, с точна и коректна информация?