Община мъглиж - официален сайт

Наредби

НАРЕДБА ЗА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ В ОБЩИНА МЪГЛИЖ

НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА МЪГЛИЖ

НАРЕДБА ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ВРЕМЕННИ ПРЕМЕСТВАЕМИ СЪОРЪЖЕНИЯ, ЕЛЕМЕНТИ НА ГРАДСКОТО ОБЗАВЕЖДАНЕ И РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННИ ЕЛЕМЕНТИ

НАРЕДБА ЗА ОТГЛЕЖДАНЕТО НА ЖИВОТНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА МЪГЛИЖ

НАРЕДБА ЗА РЕДА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКИ СПОРТНИ ИМОТИ И СПОРТНИ СЪОРЪЖЕНИЯ

НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА МЪГЛИЖ

Наредба на Община Мъглиж за условията и реда за поемане на общинския дълг и провеждане на обсъждане на проекти, които предстои да бъдат финансирани чрез поемане на общински дълг

НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА СЪСТАВЯНЕ НА БЮДЖЕТНАТА ПРОГНОЗА ЗА МЕСТНИТЕ ДЕЙНОСТИ ЗА СЛЕДВАЩИТЕ ТРИ ГОДИНИ И ЗА СЪСТАВЯНЕ, ПРИЕМАНЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОТЧИТАНЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА МЪГЛИЖ

НАРЕДБА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ И ОПАЗВАНЕ НА ОЗЕЛЕНЕНИТЕ ПЛОЩИ И РАСТИТЕЛНОСТТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА МЪГЛИЖ

НАРЕДБА ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ И ВЕЩИ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

НАРЕДБА ЗА РЕДА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ, СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА МЪГЛИЖ

НАРЕДБА ЗА НАЕМНИ ЦЕНИ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

НАРЕДБА ЗА СЪСТАВЯНЕТО, ИЗПЪЛНЕНИЕТО И ОТЧИТАНЕТО НА ОБЩИНСКИЯ БЮДЖЕТ

НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШИТЕЛНИ ЗА ВОДОВЗЕМАНЕ ОТ НАХОДИЩА НА МИНЕРАЛНИ ВОДИ – ИЗКЛЮЧИТЕЛНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, ПРЕДОСТАВЕНИ БЕЗВЪЗМЕЗДНО ЗА УПРАВЛЕНИЕ И ПОЛЗВАНЕ НА ОБЩИНА МЪГЛИЖ

НАРЕДБА ЗА ПРИНУДИТЕЛНО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАПОВЕДИ ЗА ПОПРАВЯНЕ, ЗАЗДРАВЯВАНЕ ИЛИ ПРЕМАХВАНЕ НА СТРОЕЖИ , ПРЕМАХВАНЕ НА НЕЗАКОННИ СТРОЕЖИ ИЛИ ЧАСТИ ОТ ТЯХ НА ТЕРИТОРИЯТА Н ОБЩИНА МЪГЛИЖ

НАРЕДБА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И СТАТУТА НА ОХРАНАТА И ОПАЗВАНЕ НА ОБЩИНСКИ ИМОТИ, ЗЕМЕДЕЛСКИ ИМОТИ И СЕЛСКОСТОПАНСКАТА ПРОДУКЦИЯ В ОБЩИНА МЪГЛИЖ

НАРЕДБА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА МЪГЛИЖ

НАРЕДБА ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ВРЕМЕННИ ПРЕМЕСТВАЕМИ СЪОРЪЖЕНИЯ, ЕЛЕМЕНТИ НА ГРАДСКОТО ОБЗАВЕЖДАНЕ И РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННИ ЕЛЕМЕНТИ

НАРЕДБА ЗА УСТРОЙСТВОТО, УПРАВЛЕНИЕТО, СТОПАНИСВАНЕТО И ВЪТРЕШНИЯ РЕД НА ГРОБИЩНИТЕ ПАРКОВЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА МЪГЛИЖ

НАРЕДБА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА КУЧЕТАТА

НАРЕДБА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА, ФИНАНСИРАНЕТО И ДЕЙНОСТТА НА ПЕНСИОНЕРСКИТЕ КЛУБОВЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА МЪГЛИЖ

НАРЕДБА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ НА СВОБОДНИ ОБЩИНСКИ ПЛОЩИ И ИМОТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА МЪГЛИЖ

НАРЕДБА ЗА КАПИТАЛА НА ТЪРГОВСКИТЕ ДРУЖЕСТВА

НАРЕДБА ЗА СИМВОЛИКАТА НА ОБЩИНА МЪГЛИЖ

НАРЕДБА ЗА ПРАВАТА И ЗАДЪЛЖЕНИЯТА НА МЕСТНИТЕ ОРГАНИ НА РЕЛИГИОЗНИТЕ ОБЩНОСТИНА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА МЪГЛИЖИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯТА ИМ С МЕСТНИТЕ ОРГАНИ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА ВЛАСТ

НАРЕДБА ЗА РАЗКОПАВАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА МЪГЛИЖ

НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГ ИЛИ КОНКУРС ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОНЦЕСИОНЕР

НАРЕДБА №1 ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД, БЕЗОПАСНОСТТА НА ДВИЖЕНИЕТО, СПОКОЙСТВИЕТО И СИГУРНОСТТА НА ГРАЖДАНИТЕ

НАРЕДБА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКИТЕ ПЪТИЩА

НАРЕДБА ЗА ПОЖАРНА И АВАРИЙНА БЕЗОПАСНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА МЪГЛИЖ

Анкета

Определяте ли страницата на Общинска Администрация за функционална, с точна и коректна информация?