Община мъглиж - официален сайт

Нотариално удостоверяване на съдържанието на подписа и съдържанието на пълномощно по чл. 37 от Закона за задълженията и договорите

На основание на:

Закон за нотариусите и нотариалната дейност - чл. 83

Срок за предоставяне:

без срок

Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:

без срок

Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:

Кмет на община

Процедура по предоставяне на административната услуга:

   Нотариалното удостоверяване на препис от документ предпоставя, че на длъжностното лице се представя първообразният документ и преписът от него.
   Съгласно чл. 83 от Закона за нотариусите и нотариалната дейност, когато в населеното място няма нотариус или районен съд, кметът на населеното място, което не е общински център, а ако е общински център - кметът, заместник -кметът, секретарят на общината, както и кметският наместник удостоверяват подписите на частни документи, които са едностранни актове и не подлежат на вписване, подписа и съдържанието на пълномощно по чл. 37 от Закона за задълженията и договорите, както и верността на преписи и извлечения от документи и книжа.
   Заявител по разглежданата услуга може да бъде всяко дееспособно лице, навършило пълнолетие.
   Нотариалните производства започват с устна молба (чл. 571, изр. 1 Гражданския процесуален кодекс).
   Длъжностното лице съпоставя първообраза и преписа (оригинала и копието) и ако установи, че те съвпадат, удостоверява с надпис върху преписа, че той съвпада с първообраза. В надписа се удостоверява от кого е бил представен първообразът, а също дали преписът е снет от оригиналния документ или от препис от него, както и дали в първообраза е имало зачерквания, прибавки, поправки или други особености (чл. 591, ал. 1 от ГПК). Удостоверяването на верността на преписа доказва, че в деня на удостоверяването първообразът е съществувал и че първообразът има съдържанието на преписа. Нотариално завереният препис е сурогат на първообраза. Той дава възможност да се използва доказателствената сила на първообраза, без да се рискува оригинала, като се носи, представя или оставя на различни места.
   Удостоверяването се вписва в Общия регистър на нотариалните дейности за всяко кметство.
   При удостоверяването се дължат нотариални такси съгласно Тарифа за нотариалните такси към ЗННД, приета с ПМС № 186 от 13.08.1998 г.
   След удостоверяването частните документи се връщат на лицата, които са ги представили (чл. 590, ал. 3 ГПК).

Такса на услугата:

за първа страница – 10 лв.
за всяка следваща страница се таксуват като преписи – 2 лв.

Електронен адрес, на който се предоставя услугата:

E-mail:  ob_maglizh@mail.bg

Анкета

Определяте ли страницата на Общинска Администрация за функционална, с точна и коректна информация?