Община мъглиж - официален сайт

Нотариално удостоверяване на съдържанието на подписа и съдържанието на пълномощно по чл. 37 от Закона за задълженията и договорите

На основание на:

Закон за нотариусите и нотариалната дейност - чл. 83

Срок за предоставяне:

без срок

Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:

без срок

Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:

Кмет на община

Такса на услугата:

за първа страница – 10 лв.
за всяка следваща страница се таксуват като преписи – 2 лв.

Електронен адрес, на който се предоставя услугата:

E-mail:  ob_maglizh@mail.bg

Анкета

Определяте ли страницата на Общинска Администрация за функционална, с точна и коректна информация?