Община мъглиж - официален сайт

Обявления и търгове

Разпределение на пасища, мери и ливади в Община Мъглиж за 2017/2018 стопанска година

Информация за преценяване необходимостта от ОВОЗ относно инвестиционно предложение за изграждане на един брой нов тръбен кладенец в УПИ ХІІІ-1654, кв.117 с.Ягода, собственост на ЕТ”ЕГРОЯ-Н-Недялко Недялков”

Заповеди по чл. 37, ал. 4 от ЗСПЗЗ

Търгове по Заповед № РД-09-107 / 16.03.2017г.

Заповед № РД-07-086 / 02.03.2017г. - определяне на комисии по землища в Община Мъглиж

Покана за обществено обсъждане отчет на бюджет 2016 година

Годишен отчет на програмата за енергийна ефективност - 2016г.

Търгове за продажба, предоставяне под аренда и отдаване под наем на имоти oбщинска собственост по Заповед № РД-09-51/08.02.2017г.

Съобщение за публично обявление за издаване на разрешително за водовземане от минерална вода "Минерален плаж" с.Ягода

Съобщение за публично обявление за издаване на разрешително за водовземане от минерална вода СПА "Хотел Терма" с.Ягода

Проект за санитарно-охранителна зона на водовземни съоражения -ЕТК-1 и ЕТК-2 за питейно -битово водоснабдяване на Обект "ЗАВОД 4"

Покана за обществено обсъждане проект за бюджет 2017 година

Заповед № РД-09-436 / 13.12.2016г. относно отдаване под наем на полски пътища и напоителни канали, които не функционират за 2016-2017 стопанска година

Проект „Топъл обяд в община Мъглиж"

Обявление във връзка със Заповед № 95-101-24#5 / 06.12.2016г. относно одобрен ПУП

Публичен търг по Заповед № РД-09-407 / 28.11.2016 г.

Програма за управление на отпадъците в Община Мъглиж 2016-2020г.

Търгове по Заповед № РД-09-349 / 24.10.2016г.

Проект „Топъл обяд в община Мъглиж"

Търгове за предоставяне под аренда и отдаване под наем на имоти по Заповед №РД-09-329/10.10.2016г.

Публичен търг за продажба на имот–частна общинска собственост по Заповед №РД-09-304/16.09.2016г.

Търгове по Заповед №РД-09-297/12.09.2016г.

Търгове за продажба, предоставяне под аренда и отдаване под наем на имоти по Заповед №РД-09-268/30.08.2016г.

Заповед №РД-07-244/04.08.2016г. на Областна дирекция "Земеделие" - Стара Загора

Обява на Общинска служба по земеделие гр.Мъглиж - Изх. № РД-04-237/03.08.2016г.

Публични търгове за предоставяне под аренда и отдаване под наем на имоти – частна общинска собственост по Заповед № РД-09-210/11.07.2016г.

Търгове за предоставяне под аренда и отдаване под наем на имоти – общинска собственост по Заповед №РД-09-163/06.06.2016г.

Търгове за продажба, предоставяне под аренда и отдаване под наем на имоти – частна общинска собственост по Заповед №РД-09-145/17.05.2016г.

Покана за обществено обсъждане отчет на бюджет 2015 година

Разпределение на пасища, мери и ливади в Община Мъглиж за 2016/2017 стопанска година

Съобщение за публично обявяване за издаване на Разрешително за водовземане на подземни води - Обект "Дестилерия за етерично-маслени култури"

Търгове за продажба, предоставяне под аренда и отдаване под наем на имоти – частна общинска собственост по Заповед №РД-09-59/09.03.2016г.

Открит обществен достъп до документи по чл.112, ал.3, т.1–3 ЗООС за издаване на решение за одобряване на доклад за безопасност по чл.116, ал.1 ЗООС за разрешаване изграждането и експлоатацията на предприятие с висок рисков потенциал:„Арсенал“ АД

ОБЩИНА МЪГЛИЖ НАБИРА ДОБРОВОЛЦИ ЗА УЧАСТИЕ В ДОБРОВОЛНИ ФОРМИРОВАНИЯ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ ИЛИ ОВЛАДЯВАНЕ НА БЕДСТВИЯ, ПОЖАРИ И ИЗВЪНРЕДНИ СИТУАЦИИ И ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПОСЛЕДИЦИТЕ ОТ ТЯХ.

Съобщение за публично обявяване за издаване на Разрешително за водовземане на подземни води - Обект "Завод № 4"

На основание Заповед № РД-09-9 / 12.01.2016 г. на Кмета на Община Мъглиж, Община Мъглиж обявява публични търгове за учредяване на възмездно право на строеж върху следните поземлени имоти – частна общинска собственост, находящи се в гр.Мъглиж

ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НАМЕРЕНИЕ ЗА ПОЕМАНЕ НА ДЪЛГОСРОЧЕН ДЪЛГ ОТ ОБЩИНА МЪГЛИЖ

Търгове за отдаване под аренда, под наем и продажба на общински имоти по Заповед № РД-09-515/28.12.2015г.

Покана за публично обсъждане на на проекта за бюджет за 2016г. на Община Мъглиж

Решение № СЗ-104-ПР/2015г. - за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

Търгове за отдаване под аренда и продажба на общински имоти по Заповед № РД-09-364/11.10.2015г.

РЕШЕНИЕ № СЗ-98-ПР/2015г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

Съобщение за публично обявяване за издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения съгласно чл.50. ал.7, т.1, от Закона за водите обн.ДВ бр.67/1999г изм и доп.ДВ бр.61/2010г/)

Търгове по Заповед № РД-09-330 / 18.09.2015г.

Съобщение за публично обявяване за издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения съгласно чл.50, ал.7,т.1, от Закона за водите /обн.ДВ бр.67/1999г. изм и доп. ДВ бр.61/2010г./)

Търгове за отдаване под аренда и продажба на общински имоти по Заповед № РД-09-284/21.08.2015г.

Разпределение на пасища, мери и ливади в Община Мъглиж за 2015/2016 стопанска година

Съобщение за публично обявяване за издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения съгласно чл.50, ал.7, т.1, отЗакона за водите /обн.ДВ бр.67/1999г изм и доп.ДВ бр.61/2010г/)

Регистри на имоти по чл. 72, ал. 4, във вр. с чл. 72, ал. 3 от ППЗСПЗЗ

Съобщение за публично обявяване за издаване на Разрешително за ползване на повърхностен воден обект

Решение № СЗ-68-ПР/2015г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС в землището на с.Дъбово, Община Мъглиж

Търгове за продажба, отдаване под наем и предоставяне под аренда по Заповед № РД-09-210 / 06.07.2015г.

Търг по Заповед № РД-09-188 / 19.06.2015г.

Протокол на комисия в изпълнение на заповед № РД-07-362/09.06.2015г. на Директора на ОД "Земеделие" гр.Стара Загора

Община Мъглиж информира жителите на гр.Мъглиж за възможни смущения в нормалното налягане на водоподаването в Източния край на града.

Съобщение за продължаване срока на действие на разрешително № 33150014/23.03.2010г. за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти.

Търг за предоставяне под наем на имоти частна общинска собственост по Заповед № РД-09-138 / 18.05.2015 г.

Заповед № РД-07-336 / 11.05.2015г. на Областна дирекция "Земеделие" - Стара Загора

Търгове за продажба на общински имоти по Заповед № РД-09-137 / 18.05.2015 г.

Списък на класираните кандидат-потребители и определения индивидуален месеч бюджет по проект „Нови възможности за грижа” в Община Мъглиж

До собственика на кв.47, УПИ Х-816 в гр.Мъглиж

До собственика на кв.145, УПИ VIII-1060 в гр.Мъглиж

Заповед № ДС-ЗД-132 / 08.04.2015г. на Областен управител на област Стара Загора

Разпределение на пасища и мери в Община Мъглиж за 2014/2015 стопанска година.

Търгове за предоставяне под аренда на общински имоти по Заповед № РД-09-37 / 19.02.2015 г.

Търгове за продажба на общински имоти по Заповед № РД-09-35 / 17.02.2015 г.

Заповед № РД-07-028/30.01.2015г. - разпределение на бели петна с.Юлиево

Съобщение за публично обявяване за издаване на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти

Заповед № ДС-ЗД-3 / 08.01.2015г. на Областен управител на област Стара Загора

Съобщение за публично обявление за издаване на разрешение за водовземане

Обявява за публични търгове за продажба на общински имоти и учредяване право на строеж по Заповед № РД-09-492 / 18.12.2014 г.

Обявява за публични търгове за учредяване на възмездно право на строеж върху поземлени имоти – частна общинска собственост, находящи се в гр.Мъглиж

Покана за обществено обсъждане проект за бюджет 2015 година

Проект за бюджет за 2015г. на Община Мъглиж

Община Мъглиж Стартира бюджетна процедура 2015

Търгове за отдаване под наем и продажба на общински имоти по Заповед № РД-09-392 / 15.10.2014г.

Търгове за продажба на общински имоти по Заповед № РД-09-387 / 15.10.2014 г.

Разпределение "бели петна" - землище с.Шаново

Община Мъглиж /ЕКАТТЕ – 49494/, област Стара Загора, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че: ...

График на заседанията на Комисиите по чл. 37в, ал. 1 от ЗСПЗЗ, назначени със Заповед № РД-07-260 / 04.08.2014 г.

Заповед и информация във връзка с възникването и разпространението на болестта "син език"

Заповед за процедури за продажба на стояща дървесина на корен, № РД-09-305/ 18.08.2014 г.

Покана за фирми изпълнители за доставка и монтаж на кухненско оборудване по проект "Подобряване качеството на предоставените социални услуги от община Мъглиж”

Изменение на Заповед № РД-09-305 / 18.08.2014г.

Предварителните регистри на имотите в землищата на общините Мъглиж, Николаево и Гурково.

Заповед № РД-07-260 / 04.08.2014г. за комисия за създаване на масиви за ползване на земеделски земи.

Търгове за продажба на общински имоти по Заповед № РД-09-281 / 25.07.2014 г.

Търгове за продажба на общински имоти по Заповед № РД-09-280 / 25.07.2014 г.

Търгове за продажба на общински имоти по Заповед № РД-09-279 / 25.07.2014 г.

Tъргове за продажба на движими вещи-частна общинска собственост по Заповед № РД-09-268 / 07.07.2014 г.

Търгове за отдаване под аренда на общински имоти по Заповед № РД-09-224 / 09.06.2014г.

Съобщение за публично обявяване за издаване на Разрешително за водовземане от подземни води, чрез нови водовземни съоръжения /съгласно чл.62, ал.1 от Закона за водите/

Търгове за продажба на общински имоти по Заповед № РД-09-194/21.05.2014г.

Търгове за продажба, отдаване под наем и аренда на общински имоти по Заповед № РД-09-162/08.05.2014г.

Община Мъглиж /ЕКАТТЕ – 49494/, област Стара Загора, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че:...

Търгове за продажба на общински имоти по Заповед № РД-09-115 / 31.03.2014г.

Търгове за отдаване под наем на общински имоти по Заповед № РД-09-103 / 25.03.2014г.

Търгове за отдаване под наем и аренда на общински имоти по Заповед № РД-09-97 / 18.03.2014г.

Търгове за отдаване под наем и продажба на общински имоти по Заповед № РД-09-86 / 04.03.2014г.

Заповед за определяне на Санитарно-охранителна зона около находище на минерална вода "Ягода", с.Ягода

Община Мъглиж /ЕКАТТЕ – 49494/, област Стара Загора, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че:...

Публично обсъждане на проект за бюджет за 2014г. на Община Мъглиж

Община Мъглиж – обявява втори прием на документи за попълване на незаети бройки на потребители на социалните услуги „Социален асистент”, „Домашен помощник ” и „Домашен санитар ”

Разрешително за водовземане от подземни води, чрез нови водовземни съоръжения № 31590758 / 22.07.2013г.

Анкета

Определяте ли страницата на Общинска Администрация за функционална, с точна и коректна информация?