Община мъглиж - официален сайт

Обществена поръчка чрез процедура Публично състезание по ЗОП с предмет: "Сметосъбиране и сметоизвозване на твърди битови отпадъци на община Мъглиж до Претоварна станция - Казанлък"

     Обществена поръчка чрез процедура Публично състезание по ЗОП с предмет: "Сметосъбиране и сметоизвозване на твърди битови отпадъци на община Мъглиж до Претоварна станция - Казанлък"

 

Номер на поръчката: 010173-2018-0004 / 14.09.2018 г.

 

1. Решение ID 867605 / сканирано     -     14.09.2018 г.

2. Обявление ID 867608 / сканирано     -     14.09.2018 г.

3. Указания     -     14.09.2018 г.

4. Техническа спецификация     -     14.09.2018 г.

5. Проект на договор     -     14.09.2018 г.

6. Образци     -     14.09.2018 г.

7. ЕЕДОП     -     14.09.2018 г.

Анкета

Определяте ли страницата на Общинска Администрация за функционална, с точна и коректна информация?