Община мъглиж - официален сайт

Обществени поръчки

Обява за възлагане на обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет: Избор на изпълнител на строително-монтажните работи за реализиране на строеж: "Рехабилитация на уличното платно за движение на ул.”Гео Милев” от о.т.1115 до о.т.

Обществена поръчка за доставка чрез публично състезание по ЗОП с предмет: „Доставка на нетна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за нуждите на община Мъглиж"

Обява за възлагане на обществена поръчка на стойност по чл. 2, ал. 3 от ЗОП с предмет: Избор на изпълнител на строително-ремонтните работи на обект: Водоснабдяване - гр. Мъглиж ул. ”Генерал Гурко”

Възлагане на обществена поръчка за доставка чрез открита процедура по ЗОП с предмет: "Доставка на хранителни продукти за нуждите на Детските градини на територията на Община Мъглиж, Област Стара Загора"

Обществена поръчка поръчка по реда на чл.182, ал.1, т.5 от ЗОП Пряко договаряне с предмет "Приготвяне и предоставяне на топла пакетирана храна, отговаряща на изискванията на ЗХ, във връзка с предоставяната от Община Мъглиж социална услуга ...

Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП с предмет: "Избор на изпълнител за изпълнение на строително-ремонтните работи на обект:"Текущ ремонт на уличното осветление на територията на с.Дъбово и с.Юлиево, община Мъглиж в ...

Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет: "Доставка на техническа сол (натриев хлорид) и пясък за зимно поддържане и снегопочистване на пътна мрежа IV-ти (четвърти) клас в община Мъглиж през експлоатационния ...

Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет: "Зимно поддържане и снегопочистване на пътна мрежа IV-ти (четвърти) клас в община Мъглиж през експлоатационния период на 2018 - 2019 год."

Обществена поръчка чрез процедура Публично състезание по ЗОП с предмет: "Сметосъбиране и сметоизвозване на твърди битови отпадъци на община Мъглиж до Претоварна станция - Казанлък"

Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП с предмет: Избор на изпълнител на строително-монтажните работи на обект: Път SZR-1082 "с. Тулово – с. Юлиево", подучастък от км3+690 до км 5+130 (начало регулация с. Юлиево)

Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП с предмет: „Избор на изпълнител на строително-монтажните работи на обект: Реконструкция и рехабилитация на улици и тротоари в община Мъглиж, област Стара Загора с приблизителна обща ...

Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП с предмет: Избор на изпълнител на строително-монтажните работи на обект: Текущ ремонт, благоустрояване и паркоустрояване на тротоарни площи в с.Ягода, община Мъглиж, /о.т.321-о.т.173/

Провеждане на пазарни консултации по чл. 44 от ЗОП във връзка с проект: „Открита спортна площадка в УПИ III – 2901, кв. 112, гр. Мъглиж“ на Община Мъглиж, допустим за финансиране към ПРСР 2014 – 2020 г., подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, ...

Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет: Избор на изпълнител за изпълнение на строително-монтажните работи на обект: "Текущ ремонт на уличното осветление на територията на с.Тулово в регулация без да се променя ...

Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП с предмет: Проектиране и авторскинадзор на открита спортна площадка с тента в УПИ ІІІ-2901, кв. 112, гр. Мъглиж

Обява за обществена поръчка по чл.20, ал.3 от ЗОП с предмет: Проектиране и упражняване на авторски надзор на проект: Рехабилитация на улицa „Генерал Гурко“ от ОТ 1029 до ОТ 633 с приблизителна дължина 952 м.

Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП с предмет: Проектиране и авторски надзор за въвеждане на мерки за енергийна ефективност за сградата на общинска администрация на Община Мъглиж.

Обществена поръчка по реда на чл.182, ал. 1, т.5 от ЗОП Пряко договаряне с предмет: „Укрепване на два броя свлачища на път SZR 1081-IV с.Тулово – гр.Мъглиж – с.Селце“.

Обществена поръчка поръчка по реда на чл.182, ал.1, т.5 от ЗОП Пряко договаряне с предмет: "Възлагане изпълнението на неотложни аварийно-възстановителни работи по описаните участъци от общински път SZR 1081– с.Тулово – гр.Мъглиж – с.Селце, ...

Обществена поръчка за строителство чрез процедура публично състезание по ЗОП с предмет: Избор на изпълнител на строително-монтажни работи на обект: „Рехабилитация и реконструкция на общинска пътна мрежа в Община Мъглиж път SZR 1081 /І-5/ Тулово ...

Обществена поръчка поръчка по реда на чл.182, ал.1, т.5 от ЗОП Пряко договаряне с предмет "Приготвяне и предоставяне на топла пакетирана храна, отговаряща на изискванията на ЗХ, с транспорт за собствена сметка, отговарящ на изискванията на ЗХ, ...

Обществена поръчка чрез процедура Публично състезание с предмет: „Доставка на нетна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за нуждите на Община Мъглиж за срок от 1 година”

Обществена поръчка за строителство чрез процедура Публично състезание по ЗОП с предмет: Избор на изпълнител на строително-монтажни работи на обект: „Реконструкция на водопровод в с.Ягода - І етап - Реконструкция на първи главен клон“.

Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП с предмет: Доставка на нетна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за нуждите на Община Мъглиж

Обществена поръчка за строителство чрез процедура Публично състезание по ЗОП с предмет: "Избор на изпълнител на строително-монтажните работи на обект „Реконструкция на част от водопроводната мрежа на село Тулово, община Мъглиж“ – II етап. Първи ...

Обществена поръчка по реда на чл.182, ал.1, т.5 от ЗОП Пряко договаряне с предмет: "Приготвяне и предоставяне на топла пакетирана храна, отговаряща на изискванията на ЗХ, с транспорт за собствена сметка, отговарящ на изискванията на ЗХ, във връзка с

ОБЯВА за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП с предмет: "Избор на изпълнител на строително-монтажните работи на обект „Почистване и основен ремонт на съществуващо дере в регулацията на село Ягода с дължина 540 метра, кв.6, кв.7, ...

Покана за провеждане на пазарни консултации по проект "Преустройство, основен ремонт и обновяване на НЧ „Напредък – 1902 г.”, с. Зимница, общ. Мъглиж“

Покана за провеждане на пазарни консултации по проект “ Рехабилитация и реконструкция на общинска пътна мрежа в община Mъглиж“

Публично състезание за определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на енергоефективни мерки с гарантиран резултат на Целодневна детска градина „Здравец” с. Ветрен, община Мъглиж”

ОБЯВА за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет:„Предоставяне на проектантски услуги за подготовка на инвестиционни проекти, необходими на община Мъглиж за кандидатстване с проектни предложения по Мярка М07

Обява за обществена поръчка с предмет на поръчката: „Изпълнение на енергоефективни мерки с гарантиран резултат на Информационен център към „Общинска администрация“ гр. Мъглиж“

Публична покана с предмет: „Изграждане на водопровод за водоснабдяване с минерална вода на съществуваща обществена сграда – баня – съществуващ плаж в УПИ II – 96,97, 98, 1622 и водоснабдяване на съществуващ спортен център в УПИ I-1380, и помпена ...

Публична покана с предмет: „Почистване и основен ремонт на съществуващо дере в регулацията на село Ягода с дължина 530 метра, кв. 6, кв. 7, кв. 8, кв. 9 и кв. 109 с. Ягода, община Мъглиж“ – Етап I - „Преоформяне на откоси на дере в участъка от ...

Публична покана с предмет: „Доставка на нови метални специализирани съдове за събиране на битови отпадъци - контейнери тип „Бобър“ 1.1 м³ за нуждите на община Мъглиж“

Публична покана с предмет: „Зимно поддържане и снегопочистване на пътна мрежа IV-ти (четвърти) клас в община Мъглиж през експлоатационния период на 2015 - 2016 год.”

Публична покана с предмет: „Основен ремонт на отводнителни канали находящи се по улици с о.т.105, 101, 102, 130, 143 и 145 и по ул. „Мильо Минчев” от о.т.82 до о.т.92 по плана на с.Ветрен, общ. Мъглиж”.

Публична покана с предмет: «Изготвяне на технически проект за обект: „Аварийно възстановяване, укрепване и обезопасяване на участъци от общински път «SZR 1081 (с.Тулово – гр.Мъглиж – с.Селце) », общ.Мъглиж, обл. Стара Загора»

Публична покана с предмет: „Проектиране и изпълнение на енергоефективни мерки с гарантиран резултат на обект Пенсионерски клуб „Мъдрост” – гр. Мъглиж, общ. Мъглиж”

Публична покана с предмет:„Изготвяне на технически проект за обект:"Ремонт на покрив и подпокривно пространство на съществуваща сграда "Бански комплекс",находяща се в УПИ II, кв.2 по плана на с.Ягода - Община Мъглиж за нуждите на Община Мъглиж

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за извършване на строително-монтажни работи и асфалтиране на пътища за „Рехабилитация и реконструкция на улици и тротоари в с.Ягода, с.Юлиево и с.Дъбово на ...

Публична покана с предмет: "Доставка на улични LED осветителни тела за територията на Община Мъглиж "

Публична покана с предмет: "Избор на изпълнител за извършване на ремонт и реконструкция на мостово съоръжение над р.Сливитовска на път SZR 3085-IV, K +2400, с.Ветрен – с.Сливито, община Мъглиж".

Публична покана с предмет: „Текущ ремонт, рехабилитация и реконструкция на обекти от уличната мрежа и пътната инфраструктура на територията на Община Мъглиж“ по две обособени позиции

Публична покана с предмет:"Избор на изпълнител за извършване на ремонт и реконструкция на мостово съоръжение над р.Сливитовска на път SZR 3085-IV, K+2400, с.Ветрен – с.Сливито, община Мъглиж"

Публична покана с предмет: „Изпълнение на енергоефективни мерки с гарантиран резултат на обект Пенсионерски клуб „Тунджа” – с.Юлиево, общ.Мъглиж”

Публична покана с предмет:„Изготвяне на проект за обект:“Укрепване на сградата и реновиране на прилежащите външни площи на сградата на Народно читалище „Пробуда – 1897“ гр.Мъглиж” за нуждите на Община Мъглиж”

Публична покана с предмет:„Изготвяне на проект за обект:“Частичен ремонт по чл.151, ал.1, т.3 от ЗУТ на част от сградата на Народно читалище „Пробуда–1897“ гр.Мъглиж и прилежащите външни площи в частта си на централния вход и фоайето на ниво партер”

Публична покана с предмет: "Доставка на улични LED осветителни тела за територията на Община Мъглиж"

Публична покана с предмет: „Ремонт на Народно читалище „Развитие – 1921, с. Дъбово, община Мъглиж, финансиран по договор №24/322/00755/23.07.2014 г. за отпускане на финансова помощ по мярка 322 “Обновяване и развитие на населените места“ от Програмат

Публична покана с предмет: „Изпълнение на енергоефективни мерки на обект: „Целодневна детска градина „Радост” с. Юлиево, общ. Мъглиж“

Обществена поръчка с предмет: „Предоставяне на услуги по сметоизвозване на твърди битови отпадъци от съдове за смет на територията на община Мъглиж”

Oбществена поръчка с предмет: "Изработване на проект на общ устройствен план на Община Мъглиж"

Публична покана с предмет: „Ремонт на Народно читалище „Заря–1905, с.Тулово, община Мъглиж, финансиран по договор No24/322/00758/23.07.2014г. за отпускане на финансова помощ по мярка 322 “Обновяване и развитие на населените места“ от Програмата за

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА РЕДА ЗА ПЛАНИРАНЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕТО НА ПРОЦЕДУРИТЕ И ЗА КОНТРОЛ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СКЛЮЧЕНИТЕ ДОГОВОРИ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ, КАКТО И ЗА ПОДДЪРЖАНЕТО НА ПРОФИЛА НА КУПУВАЧА

Обществена поръчка по реда на глава осем "А" от ЗОП чрез Публична покана с предмет:"Избор на изпълнител за провеждане на обучения на служителите на Община Мъглиж", в изпълнение на Дейност 4 "Провеждане на обучения" по проект "Повишаване на ...

Публична покана с предмет: „Избор на изпълнител за предоставяне на услуги по зимно поддържане и снегопочистване на пътна мрежа ІV-ти (четвърти) клас в община Мъглиж през експлоатационния период 2014-2015 год."

Публична покана с предмет: „Упражняване на авторски надзор по време на изпълнение на строително-монтажни работи по проект: „Реконструкция и рехабилитация на техническата инфраструктура на община Мъглиж“.

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Ремонт на Народно читалище „Развитие – 1921, с. Дъбово, община Мъглиж, финансиран по договор №24/322/00755/23.07.2014 г. за отпускане на финансова помощ по мярка 322 “Обновяване и ...

Публична покана с предмет: „Ремонт на Народно читалище „Заря – 1905, с. Тулово, община Мъглиж, финансиран по договор №24/322/00758/23.07.2014 г. за отпускане на финансова помощ по мярка 322 “Обновяване и развитие на населените места“ от Програмата...

Публична покана с предмет: „Упражняване на строителен надзор по време на строителството на обект: „Реконструкция и рехабилитация на техническата инфраструктура на община Мъглиж“

Публична покана с предмет: „Реконструкция на полуразрушен плочест мост между о.т. 37 и о.т. 38 над река Селченска, с. Селце, община Мъглиж”

Съобщение във връзка с Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на строително – монтажни работи на обект "Реконструкция и ремонт на читалище "Гео Милев-1926"

Публична покана с предмет: "Избор на изпълнител за извършване на строително монтажни работи на обект Здравна служба и пристройка - УПИ II-333, кв. 16, с. Дъбово, община Мъглиж по плана на гр. Мъглиж"

Съобщение във връзка с Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на строително – монтажни работи на обект "Реконструкция и ремонт на читалище "Народна просвета - 1889 г."

Публична покана с предмет: „Изготвяне на технически проект за обект: "Реконструкция и реставрация на съществуваща сграда "Бански комплекс", находяща се в УПИ II, кв. 2 по плана на с. Ягода - Община Мъглиж за нуждите на Община Мъглиж"

Публична покана с предмет: "Изготвяне на проект за обект: "Ремонт и реконструкция на мост на р. Тунджа, с. Юлиево, път SZR 1082, общ. Мъглиж" и обект: "Почистване и основен ремонт на съществуващо дере в регулацията на с. Ягода, общ. Мъглиж ...

Допълнителни разяснения за открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:„Изпълнение на строително–монтажни работи на обект" Реконструкция и ремонт на читалище "Гео Милев-1926г."

Допълнителни разяснения за открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:„Изпълнение на строително–монтажни работи на обект" Реконструкция и ремонт на читалище "Гео Милев-1926г."

Допълнителни разяснения за открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на строително – монтажни работи на обект "Реконструкция и ремонт на читалище "Народна просвета - 1889 г."

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на строително – монтажни работи на обект "Реконструкция и ремонт на читалище "Гео Милев-1926"

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на строително – монтажни работи на обект "Реконструкция и ремонт на читалище "Народна просвета - 1889 г."

Съобщение във връзка с открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Избор на изпълнител за извършване на функционален анализ на общинска администрация Мъглиж и подобряване на организацията, работните процеси и координацията в ...

Публична покана с предмет: „Упражняване на авторски надзор по време на строителството на обект: „Създаване, реконструкция и модернизация на спортни центрове в община Мъглиж” по Договор № 24/321/01194 от 27.11.2012 г.”

Съобщение във връзка с Oткрита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:„Консултантски услуги, за управление и отчитане дейностите по проект:„Реконструкция и рехабилитация на техническата инфраструктура на община Мъглиж”

Публична покана с предмет: «Ремонт на пътища от четвъртокласната пътна мрежа на Община Мъглиж»

Публична покана с предмет: "Избор на изпълнители за организация на обучения по проект: "Общинска администрация Мъглиж - компетентна и ефективна"

Публична покана с предмет: „Периодични доставки на строителни материали, продукти и инструменти за нуждите община Мъглиж“

Публична покана с предмет: „Извършване на предварителна оценка на Общински план за развитие на Община Мъглиж 2014 – 2020 г.“

Публична покана с предмет: „Избор на изпълнител за разработване на Общински план за развитие на Община Мъглиж за периода 2014 – 2020 г., извършване на последваща оценка на Общински план за развитие 2007 – 2013 г. и разработване на ...

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на хранителни продукти за детските и социалните заведения и обществена трапезария намиращи се на територията на Община Мъглиж по обособени позиции”

Oткрита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:„Избор на изпълнител за разработване и въвеждане на правила за ониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнението на политики от Община Мъглиж”

Допълнителни разяснения до лицата, закупили документация за участие в открита процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет:„Консултантски услуги, за управление и отчитане дейностите по проект: „Реконструкция и рехабилитация на...

Съобщение до всички участници в процедура по възлагане на обществена поръчка с предмет:«Строително-монтажни работи за обект:„Създаване, реконструкция и модернизация на спортни центрове в община Мъглиж” по Договор № 24/321/01194 от 27.11.2012»

Допълнителни разяснения до лицата, закупили документация за участие в открита процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет:„Консултантски услуги, за управление и отчитане дейностите по проект: „Реконструкция и рехабилитация на ...

Публична покана с предмет:„Подготовка на документации за провеждане на процедури за избор на външни изпълнители на дейностите по проект: „Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики от общинска администрация Мъглиж

Допълнителни разяснения до лицата, закупили документация за участие в открита процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет:„Консултантски услуги, за управление и отчитане дейностите по проект: „Реконструкция и рехабилитация на...

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за извършване на функционален анализ на общинска администрация Мъглиж и подобряване на организацията, работните процеси и координацията в общинска администрация...

Допълнителни разяснения по обществена поръчка с предмет:„Реконструкция и рехабилитация на техническата инфраструктура на община Мъглиж“

Публична покана с предмет: „Избор на изпълнител на СМР на обект: "Аварийно възстановяване на подпорна стена, укрепваща улично платно до осева точка 107 в с. Сливито, Община Мъглиж”

Oткрита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:„Консултантски услуги, за управление и отчитане дейностите по проект:„Реконструкция и рехабилитация на техническата инфраструктура на община Мъглиж”"

До участниците в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:„Консултантски услуги за управление и отчитане дейностите по проект:„Създаване, реконструкция и модернизация на спортни центрове в община Мъглиж”по Договор № 24/321/01194

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Реконструкция и рехабилитация на техническата инфраструктура на община Мъглиж”

Публична покана с предмет: „Избор на изпълнител за предоставяне на услуги по зимно поддържане и снегопочистване на пътна мрежа ІV-ти (четвърти) клас в община Мъглиж през експлоатационния период 2013-2014год."

Публичната покана за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за извършване на текущ ремонт на съществуващо улично осветление на гр. Мъглиж"

ДО УЧАСТНИЦИТЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Строително-монтажни работи за обект: „Създаване, реконструкция и модернизация на спортни центрове в община Мъглиж” по Договор № 24/321/01194 от 27.11.2012 г.”

Разяснение 2 - ДО УЧАСТНИЦИТЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Строително-монтажни работи за обект: „Създаване, реконструкция и модернизация на спортни центрове в община Мъглиж”по Договор №24/321/01194 от 27.11.2012г

Публична покана за обществена поръчка с предмет:„Приготвяне и доставка на готова храна за обяд на учениците от 1-ви до 3-ти клас и на закуска за учениците от 1-ви до 4-ти клас и децата от подготвителна група в Основно училище „Христо Ботев”,гр.Мъглиж

Публична покана с предмет: „Предоставяне на далекосъобщителни услуги от лицензиран оператер чрез обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт GSM/UMTS с национално покритие”

ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ПРЕДМЕТ: „Периодични доставки на строителни материали, продукти и инструменти за нуждите община Мъглиж“

Публична покана с предмет: „Подготовка на документи във връзка с кандидатстване на община Мъглиж с проекти за финансиране по ос 1 на Националната схема за зелени инвестиции към Националния Доверителен Екофонд”

Публична покана с предмет: „Ремонт на сгради общинска собственост в община Мъглиж”, включващи: 1. Ремонт на покрив на детска градина в гр. Мъглиж; 2. Ремонт на здравна служба ситуирана в сградата на кметство с. Юлиево.

Публична покана с предмет: «Изграждане на противопожарни съоръжения за превенция – 3 броя наблюдателни кули и 2 броя изкуствени водоизточници по проект „Превенция на горите в община Мъглиж от пожари”, ...

Публична покана с предмет: Извършване на доставка на специализирано оборудване за защитни средства, средства за наблюдение и комуникация, и оборудване за противопожарни депа, по проект „Превенция на горите в община Мъглиж от пожари”, ...

Публична покана с предмет: „Предоставяне на далекосъобщителни услуги от лицензиран оператер по обособени позиции: ...

Публична покана с предмет: «Рехабилитация на гробищен парк, алейна мрежа, навес, едноетажна масивна сграда и плътна ограда в ПИ 49494.93610 и ПИ 49494.93.611 по КККР на град Мъглиж»

Oбществена поръчка с предмет: „Изготвяне и разпространение на рекламни материали за публичност, информираност и визуализация и организиране на събития, свързани с изпълнението на проект BG0713EFF341-220257 ...

Публична покана за участие в обществена поръчка с предмет: “Доставка на канцеларски и санитарни материали, компютърна техника и офис-оборудване, офис-консумативи, ...

Публична покана за обществена поръчка с предмет: “Осигуряване на информация и публичност” по Договор ВG051РО001-5.1.04-0196-С-0001, проект „Предоставяне на услуги в дома на територията на община Мъглиж”

Публична покана с предмет: «Ремонт на път SZR 1082 Тулово - Юлиево от четвъртокласната пътна мрежа в община Мъглиж» - 7 км.

Публична покана с предмет: Провеждане на мероприятия, обучение и консултиране на кадри, изработка и доставка на информационни, рекламни и канцеларски материали, консумативи за офис – техника, компютърна техника и оборудване ...

Анкета

Определяте ли страницата на Общинска Администрация за функционална, с точна и коректна информация?