Община мъглиж - официален сайт

Обстоятелствена проверка за признаване правото на собственост


Формуляри

ЗАЯВЛЕНИЕ

Законно основание

чл. 21, ал. 3 и § 8 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК)
чл. 587, ал. 2 от Гражданския процесуален кодекс (ГПК)
§ 1, т. 2, б. "а" от Закона за администрацията (ЗА)
чл. 62, ал. 2 от Закона за общинската собственост (ЗОС)
чл. 37 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Мъглиж

Определение

Удостоверението, необходимо за признаване право на собственост чрез извършване на обстоятелствена проверка, издадено от общината представлява документ от значение за признаване, упражняване или погасяване на права или задължения. Документът, който се издава удостоверява, че описаният от молителя имот не е общинска собственост и не е бил обект на отчуждаване. Производството пред административния орган за издаване на удостоверение започва по искане на заинтересуван гражданин или организация.
Удостоверението, издадено от общината се използва като писмено доказателство, наред с гласните такива, в производството по извършване на обстоятелствена проверка от компетентния нотариус.

Установен ред за извършване на административната услуга

I. Компетентен орган

Компетентен орган е кметът на община Мъглиж.
Производството по издаване на исканото удостоверение започва по заявление на гражданин или организация, които имат правен интерес от признаване правото им на собственост по давностно владение.

II. Необходими документи

Административната услуга започва с подаване на писмено заявление от заинтересуваното лице. Към заявлението се прилагат молби-декларации за заверка и документ за платена такса.

III. Технологичен път на административната услуга

Заявлението се подава в Центъра за услуги и информация на гражданите (ЦУИГ) в сградата на община Мъглиж.
Образуваната въз основа на заявлението преписка се насочва, в рамките на един ден към дирекция "Инвестиции, Общинска собственост и Устройство на територията", където младши екаперт "Общинска собственост" извършва проверка в актовите книги дали за имота има съставен акт за общинска собственост (АОС). След извършване на проверката приложените молби-декларации се заверяват и се подписват от кмета на общината. Заверката представлява удостоверяване на факта, че за имота няма съставен АОС, респ. – има съставен АОС, в който случай се посочва неговият номер и дата на издаване.
След заверката молбите-декларации се предават в ЦИУГ за връчване на заявителя.
Срокът за извършване на услугата съгласно чл. 57, ал. 2 от АПК е 7 дни.

IV. Такси

Съгласно чл. 37 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Мъглиж за извършване на услуги, свързани със собствеността и статута на имоти – частна собственост и имоти – общинска собственост, дължимата такса е 7,00 лева.

 

Анкета

Определяте ли страницата на Общинска Администрация за функционална, с точна и коректна информация?