Община мъглиж - официален сайт

Одобряване на проект-заснемане на извършен разрешен строеж, когато одобрените инвестиционни проекти са изгубени

На основание на:

Закон за устройство на територията - чл. 145, ал. 5

Необходими документи:

- Разрешение за Строеж
- проект
- заснемане и други налични строителни книжа

Срок на изпълнение:

- с комплексен доклад – 14 дни
- от експертен съвет – 30 дни

Срок на валидност: безсрочен

Процедура по предоставяне на услугата:

Заявлението, заедно с приложените документи се приема в ЦУИГ – община Мъглиж. Таксите се заплащат в служба «МДТ» или по банков път. След това преписката се насочва към дирекция «ИУТ». Където се разглеждат документите за одобрение на инвестиционен проект. Одобреният инвестиционен проект заявителят получава в ЦУИГ или по отбелязания в заявлението начин.

Техническа такса:

По чл.28, т.22:
ж) за одобряване на инвестиционен проект – заснемане за възстановяване на книжа:
- за жилищни сгради, вкл. пристройки, надстройки – 0.10 лв./ кв.м.
- за нежилищни сгради и сгради със смесено предназначение, вкл. пристройки и
надстройки с площ до 1 000 кв.м. – 0.25 лв./ кв.м.
- за широкоплощни промишлени сгради и складове с площ от 1 000 кв.м. до 5 000 кв.м.
– 0.10 лв./ кв.м.

По чл.28, т.22а. За одобряване на инвестиционни проекти за сгради,
огради, съоръжения, обекти на техническата инфраструктура, линейни обекти и
благоустрояване:
а) за проекти, които се разглеждат от Общински експертен съвет по устройство на
територията – 60.00 лв.
б) за проекти, които не се разглеждат от Общински експертен съвет по устройство на
територията – 30.00 лв.

По чл.28, т.23:
з) за одобряване на инвестиционен проект – заснемане за възстановяване на книжа:
- за жилищни сгради, вкл. пристройки, надстройки – 0.05 лв./ кв.м.
- за нежилищни сгради и сгради със смесено предназначение, вкл. пристройки и
надстройки с площ до 1 000 кв.м. – 0.125 лв./ кв.м.
- за широкоплощни промишлени сгради и складове с площ о 1 000 кв.м. до 5 000 кв.м.
– 0.05 лв./ кв.м.

Формуляр: Заявление

Анкета

Определяте ли страницата на Общинска Администрация за функционална, с точна и коректна информация?